Generalforsamling: RV Indre By og Christianshavn

Tilmelding er ikke nødvendig. Punkter til optagelse på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 21. januar.


Mødet følger den relevante vedtægt for Hovedstadens Radikale Venstre (vælgerforeningen), som bydelsforeningen hører under (§14, stk. 2-4):

“Bydelsforeningerne varetager vælgerforeningens politiske og organisatoriske interesser i lokalområderne samt sikrer rammerne for den lokale, politiske samtale mellem medlemmerne, lokaludvalgsrepræsentanter og folkevalgte. bydelsforeningerne vælger repræsentanter til lokalråd og indstiller til lokaludvalg.” etc.


Dagsorden for generalforsamlingen 4. februar 2023:

1.     Valg af dirigent

2.     Valg af referent

3.     Valg af stemmetællere

4.     Konstatering af generalforsamlingens gyldighed

5.     Godkendelse af dagsorden

6.     Formandens beretning til godkendelse

7.     Indlæg ved kulturborgmester Mia Nyegaard

8.     Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e). Der er kun én valgkreds i foreningen.

9.     Regnskabsaflæggelse for foreningsåret 2022

10. Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsbestyrelsen, jf. §6, stk. 2-4

11. Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsforsamlingen* 

12. Valg af formandskab*

13. Valg af bydelsbestyrelse*

14. Valg 1 medlem og 2 suppleanter for hver af de to lokaludvalg dækkende bydelsforeningens geografiske område (Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg)

15. Indlæg ved den nyvalgte folketingskandidat

16. Eventuelt og evaluering

*Valghandlinger

Bydelsforeningen er ansvarlig for valg af 1 anbefaling til folketingskandidat forud for storkredsens årsmøde. I år er der årsmøde med valg af kandidater den 13. maj.


Ønsker du at stille op som folketingskandidat?

Ønsker du at opstille som folketingskandidat, kontakt da gerne bydelsformand Viktor Dylander (dylanderv@gmail.com) for at få mere information om kravene til denne post. Screeningprocessen for opstilling til eksterne valg i Hovedstadens Radikale Venstre ser ud som følger:


1.     Aspiranten deltager i Kandidatudvalgets screeningsamtale inden generalforsamlingen med afklaring af aspirantens egnethed som kandidat

2.     Aspiranten kan opstille ved en eller flere af bydels- og kommuneforeningernes generalforsamlinger i februar-marts for at opnå valg som anbefalet aspirant forud for storkredsens årsmøde

3.     Aspiranten kan opstille ved storkredsens årsmøde for at opnå valg som folketingskandidat


Der er seks bydelsforeninger og to kommuneforeninger i Hovedstadens Radikale Venstre.

Der er i alt 12 folketingskredse, der skal besættes med én person i hver. Man kan ikke nomineres i flere kredse, og Hovedstadens Radikale Venstre tillader ej heller dobbeltmandater.


Ønsker du at stille op som medlem af eller suppleant til lokaludvalget?

Københavns Kommune har 12 lokaludvalgene, der hver fungerer som bindeled mellem borgerne i de forskellige bydele og Borgerrepræsentationen på rådhuset. Udvalgene skaber dialog med byens borgere og rådgiver kommunen om sager, der har særlig betydning for lokaludvalgenes geografiske områder.


I 2022 valgte generalforsamlingen 1 radikal repræsentant til, og 2 suppleanter, for både Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg. De repræsentanter er:


·Indre By: Steen Juhl Olesen

oSuppleanter: Åge Staghøj // vakant

·Christianshavn: Gert Vincent

oSuppleanter: vakant

Man er velkommen til at kontakte bydelens formandskab for mere information om posterne.

Både Steen Juhl Olesen og Gert Vincent genopstiller.


Ønsker du at stille op til formandskabet eller bestyrelsen?

Bestyrelsen er bydelsforeningens øverste myndighed mellem generalforsamlingen som disponerer budgettet og planlægger og afvikler Indre By & Christianshavns arrangementer. Desuden vedtager vi politiske udtalelser om lokale emner og skriver politiske resolutioner til landsmødet. Den nuværende bestyrelse har et godt sammenhold.


Hvis du ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde, vil vi stærkt opfordre dig til at stille op. Mødeaktiviteten planlægges et halvt år forud, vi har egen forretningsorden, og med en mødefrekvens på ca. 1 pr. måned er det et foreningsletled. Ønsker du at påtage dig mere ansvar, kan du overveje at søge medlemskab/deputeretstatus af storkredsbestyrelsen og/eller landsmødet (pkt. hhv. 6 og 7). Endelig kan man stille op som formand eller næstformand.

Viktor Dylander genopstiller som bydelsformand. Nina Høst-Madsen genopstiller ikke som næstformand.

Ønsker du som medlem af storkredsforsamlingen eller som delegeret til landsmødet 2022?

Storkredsforsamlingen er Hovedstadens Radikale Venstres øverste myndighed mellem årsmøderne. Mødeaktiviteten er på omtrent seks årligt. Der skal vælges omkring 6-8 (det præcise antal afhænger af opgørelsen af bydelsmedlemstallet forud for generalforsamlingen) medlemmer hertil fra bydelsforeningens side. Bydelsformanden er født medlem af storkredsforsamlingen.


Landsmødet er partiets øverste myndighed. Bydelsforeningen skal vælge omtrent 10-12 (det præcise antal afhænger af opgørelsen af bydelsmedlemstallet forud for generalforsamlingen) delegerede her til fra bydelsforeningens side.


Delegerede nyder stemmeret ved landsmødet i modsætning til alle andre.


Vel mødt den lørdag den 4. februar kl. 11.00.


mvh.

Nina Høst-Madsen (n.fmd.) & Viktor Dylander (fmd.)

Bilag:
Forretningsorden-for-bydelsforeningen-Radikale-Venstre-Indre-By-Christianshavn

GF20230204

BILAG 01_Bydelskonto_beholdning ult. 2022

BILAG 02_Oversigt_bestyrelsen 2022-2023