Vedtægter

Følgende vedtægter er gældende pr. 27. april 2024, hvor der blev afholdt ordinært årsmøde. Her blev indkomne forslag til vedtægtsændringer behandlet, og de nye vedtægter blev endeligt vedtaget.

Hovedstadens Radikale Vælgerforening rummer fire kommuner: Dragør, Frederiksberg, København & Tårnby. Kommuneforeningen for Frederiksberg og den fælles kommuneforening for Tårnby-Dragør har deres egne separate vedtægter som supplement til vedtægterne her nedenfor.

Navn og formål

§ 1

Storkredsforeningens navn er Hovedstadens Radikale Vælgerforening. Dens geografiske område er Københavns Storkreds.

§ 2

Storkredsforeningens formål og opgaver er:

* overordnet at styrke det danske folkestyre, internationalt samarbejde og at understøtte politiske debatter og aktiviteter, der kan fremme alle vælgeres lyst til som medborgere at deltage i og tage ansvar for de fælles anliggender.

* at lede Radikale Venstres arbejde i Københavns Storkreds i overensstemmelse med landsforbundets vedtægter

* at vælge medlemmer til Radikale Venstres hovedbestyrelse

* at vælge medlemmer til Radikale Venstres udvalg

* at vælge op til 2 kandidater og 2 suppleanter til Europa-Parlamentsvalg

* at godkende og anmelde opstillingsform af storkredsens folketingskandidater over for offentlige myndigheder på landsforbundets vegne

* at lede og koordinere Radikale Venstres aktiviteter inden for storkredsen i forbindelse med folketingsvalg, folkeafstemninger og EP-valg

* at fremme den politiske aktivitet i storkredsen for at skabe størst mulig tilslutning til Radikale Venstres politik og få flest mulige medlemmer til de fire kommuneforeninger København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør

 

Landsforbundet

§ 3

stk. 1

Vælgerforeningen er repræsenteret i landsforbundets hovedbestyrelse ved forpersonen, jf. landsforbundets vedtægter, samt et antal medlemmer valgt på det konstituerende storkredsforsamlingsmøde.

Foreningen er repræsenteret i landsforbundets storkredsformandsnetværk ved forpersonen. Foreningen er repræsenteret i landsforbundets udvalg nedsat i henhold til landsforbundets vedtægter.

stk. 2.

I forhold til landsforbundet er storkredsforeningen også kommuneforening for København.

 

Årsmøde

§ 4

stk. 1

Årsmødet er storkredsforeningens højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

stk. 2.

Det årlige årsmøde holdes mellem uge 16 og uge 24 begge uger inklusive. Til ordinære årsmøder skal alle medlemmer indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal ske skriftligt.

Dagsorden for det ordinære årsmøde skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Forpersonens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
 7. Valg af forperson
 8. Valg af 2 næstforpersoner, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre.
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Valg af 10 medlemmer til storkredsforsamlingen
 11. Opstilling af folketingskandidater
 12. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
 13. Eventuelt

Første næstforperson er suppleant for forpersonen og Den økonomisk ansvarlige næstforperson udpeges af bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre ved konstitueringen, jf. §15.

stk. 3

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5 på det ordinære årsmøde, skal være forpersonen i hænde senest 1. april. Årsmødet kan altid vedtage en udtalelse, uanset om denne frist er overholdt. Ændringsforslag til indkomne forslag kan fremsættes på årsmødet, men skal følge et princip om intentionalitet med det oprindelige forslag, hvilket afgøres af dirigenterne.

stk. 4

Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have mindst 25 stillere blandt storkredsforeningens stemmeberettigede medlemmer eller kandidatudvalgets og/eller en bydelsforenings eller kommuneforenings anbefaling.

stk. 5

Til årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt gælder landsforbundets vedtægter.

 

Ekstraordinært årsmøde

§ 5

stk. 1

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når forpersonen ønsker det, og skal afholdes, når mindst en fjerdedel af storkredsforsamlingens medlemmer eller mindst 50 medlemmer indgiver skriftlig begæring til forpersonen herom med motiveret forslag til dagsorden. Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre kan udvide dagsordenen ved ekstraordinært årsmøde med yderligere punkter. Et sådant ekstraordinært årsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at forpersonen har modtaget anmodning herom.

stk. 2

Til ekstraordinære årsmøder skal alle medlemmer indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Efter udskrivning af folketingsvalg reduceres varslet til 4 dage.

 

Storkredsforsamlingen

§ 6

stk. 1

Storkredsforsamlingen varetager vælgerforeningens politiske og økonomiske interesser inden for de af årsmødet fastlagte rammer. Bortset fra årsmødet kan kun storkredsforsamlingen vedtage udtalelser i storkredsforsamlingens navn.

stk. 2.

Storkredsforsamlingen , der vælges for et år, består af:

 1. a) Storkredsforeningens forperson og 2 næstforpersoner
 2. b) 10 medlemmer valgt på årsmødet
 3. d) Forpersonerne for kommuneforeningerne
 4. e) Forpersonerne for bydelsforeningerne
 5. f) 50 medlemmer valgt efter fordelingstal ud fra bydels- og kommuneforeningernes medlemstal i forhold til storkredsforeningens samlede medlemstal pr. forudgående 31. december. Fordelingen sker efter Sainte-Laguës metode. Bliver en bydels- eller kommuneforening ikke repræsenteret med mindst et medlem ud over forpersonen, tildeles foreningen et ekstra medlem oven i de 50.

Endvidere er Radikal Ungdom repræsenteret med 2 medlemmer bosiddende i storkredsen valgt af Radikal Ungdom.

Valg til storkredsforsamlingen træder i kraft efter årsmødet.

stk. 3

Kommune- og bydelsforeningerne vælger et antal stedfortrædere for de kommune- og bydelsforeningsvalgte medlemmer af storkredsforsamlingen. Antallet af stedfortrædere må ikke overstige det antal medlemmer, der skal vælges.

stk. 4

Der vælges ikke stedfortrædere for kommune- eller bydelsforeningernes forpersoner.

stk. 5

Medlemmerne valgt af Radikal Ungdom kan repræsenteres ved stedfortrædere.

stk. 6

Foreningens forperson og næstforpersoner er selvskrevne som henholdsvis forperson og næstforpersoner for storkredsforsamlingen. Forpersonen er medlem af landsforbundets hovedbestyrelse med næstforpersonerne som stedfortrædere.

stk. 7

På storkredsforsamlingens konstituerende møde vælges:

 1. a) 6 medlemmer til Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre og indtil 3 suppleanter
 2. b) 1 dirigent og 2 suppleanter for denne
 3. c) 1 sekretær og 3 suppleanter for denne
 4. d) medlemmer til Radikale Venstres hovedbestyrelse
 5. e) 5 medlemmer og 5 suppleanter til storkredsforeningens kandidatudvalg
 6. f) storkredsforsamlingen københavnske medlemmer vælger delegerede til landsmødet efter indstilling fra bydelsforeningerne. Frederiksberg, Tårnby og Dragør vælger delegerede efter egne regler.
 7. g) Minimum 5 medlemmer til et stående kampagneudvalg, som varetager vælgerforeningens kampagner op mod folketingsvalg og folkeafstemninger inden for en økonomisk ramme, som fastsættes af Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre. Forpersonen for Radikal Ungdom Københavns kampagneudvalg er født medlem af udvalget. Tillige udpeger Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstreet medlem til kampagneudvalget fra sin midte. Udvalget konstituerer sig selv. De københavnske medlemmer af kampagneudvalget varetager kommunalvalg i Københavns Kommune, og Frederiksberg, Tårnby og Dragør varetager kommunalvalg efter egne bestemmelser.

De valgte personer i punkt a og b skal være medlemmer af storkredsforsamlingen.

stk. 8

Valg til landsforbundets udvalg foregår på førstkommende storkredsforsamlingsmøde efter nedsættelsen af et udvalg, hvor storkredsforeningen skal indstille medlemmer.

stk. 9

Storkredsforsamlingen kan til varetagelse af de forskellige arbejdsområder nedsætte såvel permanente som midlertidige udvalg. Medlemmerne af de således nedsatte udvalg kan udpeges såvel uden for som inden for storkredsforsamlingens egen kreds. Storkredsforsamlingen kan fastsætte arbejdsområde og forretningsgang for disse udvalg, medens udvalgene selv konstituerer sig.

stk. 10

Forpersonen indkalder storkredsforsamlingen til møde mindst 6 gange årligt.

stk. 11

Storkredsforsamlingen skal indkaldes senest 10 dage efter, at mindst 10 af dens medlemmer har fremsat begæring herom til foreningens forperson og storkredsforsamlingens dirigent. Efter udskrivning af folketingsvalg reduceres varslet til 4 dage.

stk. 12

De i storkredsen valgte radikale folketingsmedlemmer og medlemmer af regions- eller kommunale råd i Københavns Storkreds kan hverken vælges til medlem af storkredsforsamlingen eller give møde som suppleanter, men har sammen med de i hovedstaden opstillede folketingskandidater ret til deltage i storkredsforsamlingens møder med taleret.

stk. 13

storkredsforsamlingens møder er åbne for medlemmer af storkredsforeningen. Forpersonen, dirigenten eller 5 medlemmer kan dog forlange, at mødet lukkes, hvorpå det ved afstemning og uden forhandling afgøres, om mødet skal lukkes eller ej. På det konstituerende storkredsforsamlingsmøde har kun stemmeberettigede adgang.

stk. 14

Storkredsforsamlingen afholder sit første møde inden 1. juli. Ved det konstituerende møde fremlægger forpersonskabet et udkast til en overordnet plan for arbejdet i det kommende foreningsår.

 

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre

§ 7

stk. 1

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre har ansvaret for alle storkredsforeningens løbende forretninger inden for de af storkredsforsamlingen fastlagte rammer og træffer beslutning om storkredsforeningens budget.

stk. 2

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre består af 12 medlemmer:

* storkredsforeningens forperson

* storkredsforeningens 2 næstforpersoner

* 6 medlemmer valgt af storkredsforsamlingen blandt dens medlemmer

* Frederiksberg og Tårnby/Dragør har begge ret til at have en fast plads fra de to foreningers bestyrelse med stemmeret i Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre

* 1 medlem valgt af Radikal Ungdom bosiddende i storkredsen

I tilfælde af stemmelighed, tæller forpersonens stemme dobbelt

stk. 3

Storkredsforsamlingens dirigent og de to suppleanter til denne post kan ikke vælges til medlemmer af Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre. Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre indkaldes, når mindst 3 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til forpersonen.

stk. 4

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre kan nedsætte udvalg og udpege medlemmer til Radikale Venstres organisation imellem årsmøderne.

stk. 5

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre fastlægger selv sine arbejdsgange og den interne arbejdsdeling

stk. 6

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre godkender og underskriver følgende på vegne af storkredsforsamlingen:

* Referatet af konstituerende storkredsforsamlingsmøder

* Årsmødereferater

stk. 7

Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre indkalder mindst 2 gange om året forpersonerne for bydelsforeningerne og kommuneforeningerne til møde for at drøfte koordination af organisatoriske sager

 

Kandidatudvalget

§ 9

stk. 1

Kandidatudvalget har både til opgave at drøfte, vurdere og screene hver enkelt kandidat samt vurdere det samlede felt, med henblik på at rådgive og støtte bydele, kommuneforeninger, foreningens ledelse og foreningens medlemmer i opgaven med at rekruttere, kvalitetssikre og opstille kandidater. De 16 medlemmer udgøres af:

 1. Storkredsforeningens forperson, som er født forperson, og storkredsforeningens 1. næstforperson, der også er forpersonens stedfortræder.
 2. 5 medlemmer valgt af storkredsforsamlingen på sit konstituerende møde
 3. 1 medlem valgt af hver af de 6 bydelsforeningers bestyrelser og Frederiksberg kommuneforening. Herudover er kommuneforeningerne Dragør og Tårnby repræsenteret ved ét medlem til sammen.
 4. 1 medlem valgt af Radikal Ungdom bosiddende i storkredsen
 5. Som suppleanter for kandidatudvalgets medlemmer valgt i henhold til punkt 2 fungerer 6 personer valgt af storkredsforsamlingen på sit konstituerende møde og 1 suppleant valgt af kommuneforeningerne og bydelsforeningerne – de i afsnit 3 nævnte repræsentanter

stk.2

Kandidatudvalgets funktionsperiode er hele foreningsåret fra det konstituerende storkredsforsamlingsmøde.

stk. 3

Medlemmer af udvalget der søger opstilling til, eller er opstillet til Folketings-, kommunal- eller EP-valg, er inhabile i forbindelse med møde med kandidater der søger opstilling til samme type valg som medlemmet, og deltager ikke i kandidatudvalgets møder med disse kandidater.

stk. 4

Medlemmer af kandidatudvalget bosiddende i kommune- eller bydelsforeninger, som har besluttet selv at opstille folketingskandidater, udtræder af kandidatudvalget. Undtaget fra denne bestemmelse er kandidatudvalgets forperson, som alene fortaber stemmeretten i udvalget.

stk. 5

Kandidatudvalget har til opgave at udarbejde en anbefaling til årsmødet om opstilling af kandidater, indeholdende:

 1. De almindelige principper for opstillingen
 2. Kandidaterne
 3. I hvilke kredse, kandidaterne foreslås nomineret

stk. 6

Arbejdet i kandidatudvalget er omfattet af fortrolighed. Et flertal i udvalget kan erklære et medlem inhabilt, hvis medlemmet vurderes at have en interessekonflikt svarende til forvaltningslovens beskrivelse af inhabilitet.

stk. 7
Kandidatudvalget varetager ligeledes opgaverne forbundet med det opstillingsmøde som opstiller kandidater til Borgerrepræsentationen, jf. § 12. I denne forbindelse deltager dog kun de medlemmer som er bosiddende i Københavns Kommune.

 

Kandidat og suppleanter til Europa-Parlamentsvalg

§ 10

stk. 1

Et medlem af kommunalbestyrelse, regionsråd eller Folketinget kan kun opstilles som kandidat til Europa-Parlamentet, hvis vedkommende skriftligt erklærer at ville fratræde sin plads i kommunalbestyrelse, regionsråd eller Folketinget senest 6 måneder efter opnåelse af eventuelt valg eller indsuppering til Europa-Parlamentet.

stk. 2

Vælgerforeningen vælger hvert år på sit årsmøde to kandidater og 2 suppleanter til Europa-Parlamentsvalget. I de år, hvor Radikale Venstres landsmøde foretager opstilling til Europa-Parlamentsvalget, indgår storkredsforeningens kandidater eller suppleanterne her.

 

Folketingsvalg

§ 11

stk. 1

Den endelige beslutning om opstilling af kandidater til Folketinget, hvor kommuneforeningen ikke har opstillet selv, tages på storkredsens årsmøde, jf. § 4, stk. 2, pkt. 11. Kandidatudvalgets anbefalinger, herunder også om valg af topkandidat(er), udsendes til medlemmerne forud for årsmødet. I anbefalingen anføres kandidatudvalgets anbefaling om antal topkandidater, navnene på de nuværende folketingskandidater, de af kommune- og bydelsforeningerne foretrukne, kandidatudvalgets forslag samt eventuelle mindretalsanbefalinger.

stk. 2

Ingen kandidat kan nomineres i mere end en kreds.

stk. 3

Opstillingen har, uanset hvilket foreningsled som har foretaget opstillingen, gyldighed fra dagen efter årsmødet.

stk. 4

Ingen, som er medlem af kommunale råd, regionsråd eller Europa-Parlamentet, kan opstilles som folketingskandidat, medmindre vedkommende giver skriftligt tilsagn om at ville fratræde sin plads i kommunalbestyrelse, regionsråd eller Europa-Parlament senest 6 måneder efter opnåelse af valg eller indsupplering til Folketinget.

stk. 5

Forudsætningen for opstilling som folketingskandidat er, at man accepterer opstillingen enten på mødet eller ved skriftligt samtykke.

stk. 6

Hvis en folketingskandidat trækker sit kandidatur tilbage før opstillingsperiodens udløb, kan storkredsforsamlingen hhv. bestyrelsen i det foreningsled, som har foretaget den oprindelige opstilling, nominere en kandidat i den pågældende kreds for resten af foreningsåret. Dog må ingen kreds stå tom ved indsendelse af kandidatlisten. Nominerede kandidater placeres ved nomineringen på kandidatlisten efter de hidtidige opstillede kandidater. Nomineres mere end en kandidat på samme tid, afgøres de nomineredes kandidaters indbyrdes placering ved prioriteringsmetoden.

stk. 7

Personer, der ikke har kandidatudvalgets og/eller en bydelsforenings eller en kommuneforenings anbefaling, kan søge opstilling direkte på årsmødet, men skal jf. §4 stk. 4 have 25 stillere blandt storkredsforeningens stemmeberettigede medlemmer.

 

Valg til Borgerrepræsentationen

§ 12

stk. 1

Ved kommunalvalg i København opstilles kandidaterne til valget ved 2 opstillingsmøder: To år før kommunalvalget og ét år før kommunalvalget.

stk. 2

Kandidater eller aspiranter uden en anbefaling fra kandidatudvalget eller en bydelsforening skal have mindst 25 stillere blandt de københavnske stemmeberettigede partimedlemmer for at kunne blive opstillet. Man kan opstille på selve opstillingsmødet, men stillerkravet skal være opfyldt.

stk. 3

Storkredsforeningens forperson indkalder med mindst 14 dages varsel de af storkredsforeningens medlemmer, der er bosiddende i København til et opstillingsmøde i perioden mellem den 1. oktober og 1. december to år før kommunalvalget.
Af indkaldelsen skal fremgå:

▪ Dagsorden for mødet.
▪ Kandidatudvalgets anbefaling om antallet af kandidater til kandidatlisten. Opstillingsmødet skal beslutte det samlede antal kandidater, der skal opstilles på den samlede kandidatliste.

▪ En liste med kendte kandidater med kandidatudvalgets anbefaling udsendes til medlemmerne på forhånd. I anbefalingen anføres navnene på de af bydelsforeningerne anbefalede, kandidatudvalgets forslag samt eventuelle mindretalsanbefalinger.

På opstillingsmødet opstilles spidskandidaten og det resterende kandidatfelt. De opstillede kandidataspiranter optages på kandidatlisten efter de i stk. 5 og 6 angivne regler. Der vælges ikke suppleanter til listen ved dette møde.

Efter opstilling af kandidaterne nedsætter opstillingsmødet et kommunalpolitisk udvalg. Udvalget er ansvarligt for at sikre en åben proces, der skal lede frem til vedtagelsen af et kommunalpolitisk valgprogram senest på det efterfølgende opstillingsmøde året før valgåret.

stk. 4

Et år før kommunalvalget indkalder storkredsforsamlingens forperson med 14 dages varsel de af storkredsforeningens medlemmer, der er bosiddende i København til et opstillingsmøde i perioden mellem den 1. oktober og den 1. december.
Af indkaldelsen skal fremgå:
▪ Det antal kandidater til kandidatlisten, der skal opstilles for at sikre det samlede antal kandidater, som vedtaget af opstillingsmødet to år før kommunalvalget.
▪ Liste med kendte kandidater med kandidatudvalgets anbefaling udsendes til medlemmerne på forhånd. I anbefalingen anføres navnene på de af bydelsforeningerne anbefalede, kandidatudvalgets forslag samt eventuelle mindretalsanbefalinger.

På opstillingsmødet vælges på ny det samlede kandidatfelt med undtagelse af spidskandidaten.

stk. 5

Nummerering af kandidater ved kommunalvalg foregår på følgende måde: Først stemmes om, hvem der skal stå som nummer ét på listen. Kun de kandidater, der ønsker at være opstillet som nr. 1, indgår i denne afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer, er vedkommende valgt.

Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer. Derefter foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået absolut flertal. Derefter stemmes om de øvrige pladser på listen efter pointmetoden beskrevet i landsforbundets vedtægter.

stk. 6

Et medlem af regionsråd, Folketinget eller Europa-Parlamentet kan kun opstilles som kandidat til kommunalvalg, hvis vedkommende skriftligt erklærer at ville fratræde sin plads i regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet senest 6 måneder efter opnåelse af eventuelt valg eller indsupplering til kommunalbestyrelsen.

stk. 7

Frederiksberg, Tårnby og Dragør opstiller til kommunalvalg efter egne regler. 

Afstemning og valg

§ 13

stk. 1

Stemmeret udøves af samtlige medlemmer, der har været medlem i mindst to måneder, og som har betalt forfaldent kontingent før årsmødet afholdelse. Nye medlemmer skal have betalt 1. kontingent.

stk. 2.

I alle organisationsled tages beslutninger ved simpel stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede mødedeltagere, Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlige afstemninger kan undlades medmindre der gøres indsigelse af et stemmeberettiget medlem.

stk. 3

Personvalg sker altid ved skriftlig afstemning, når mere end én kandidat er bragt i forslag. Valg af dirigent, stemmetællere, referent og revisorer kan dog ske ved håndsoprækning, medmindre der gøres indsigelse af et stemmeberettiget medlem. Opstår der ved personvalg stemmelighed, foretages der omvalg. Ved stemmelighed efter omvalg foretages der lodtrækning.

stk. 4

Hvor en enkelt person skal vælges, kræves absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer, eventuelt ved bundet omvalg.

stk. 5

Hvor mere end én person skal vælges, følges reglerne i landsforbundets vedtægter.

stk. 6

Mødeindkalderen er ansvarlig for, at stemmesedler udleveres til de stemmeberettigede.

stk. 7

Der kan ikke afgives stemme ved mundtlig eller skriftlig fuldmagt.

stk. 8

Alle valg til foreningens tillidsposter gælder for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

stk. 9

Vælgerforeningens forperson kan ikke i sin valgperiode opstilles som kandidat til Folketinget, som kandidat til valg til de kommunale råd eller til Europa-Parlamentet.

stk. 10

En forudsætning for at kunne blive valgt til en tillidspost i vælgerforeningen er enten, at den foreslåede accepterer dette på mødet, eller at der foreligger skriftligt samtykke.

stk. 11

Et årsmøde eller storkredsforsamlingsmøde kan vedtage at en opstillet kandidat til Europa-Parlamentet, Folketinget eller Borgerrepræsentationen fratages sit kandidatur, forudsat at kandidatlisten ikke allerede er indsendt til myndighederne. Vedrører forslaget en kandidat til Borgerrepræsentationen, har kun medlemmer bosiddende i Københavns Kommune stemmeret. Et forslag om fratagelse af kandidatur skal stilles af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer og skal annonceres for de øvrige stemmeberettigede mindst 7 dage i forvejen.

 

Bydelsforeninger

§ 14

Stk. 1

Den del af vælgerforeningen, som udgøres af Københavns Kommune, er opdelt i 6 bydelsforeninger, der hver omfatter en eller to folketingsvalgkredse:

 • Østerbro (1. kreds)
 • København S (2. og 4. kreds)
 • Indre by & Christianshavn (3. kreds)
 • Nørrebro-Bispebjerg (5. og 6. kreds)
 • Brønshøj/Husum/Vanløse (7. kreds)
 • Vesterbro/Valby (8. og 9. kreds)

stk. 2

Bydelsforeningerne varetager vælgerforeningens politiske og organisatoriske interesser i lokalområderne samt sikre rammerne for den lokale, politiske samtale mellem medlemmerne, lokaludvalgsrepræsentanter og folkevalgte. bydelsforeningerne vælger repræsentanter til lokalråd og indstiller til lokaludvalg.

stk. 3

Bydelsforeningen holder generalforsamling hvert år i perioden 15. februar til 1. april. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst to ugers varsel ved meddelelse til hvert medlem. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 • Forpersonens beretning til godkendelse
 • Valg af forpersonskab
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af medlemmer og stedfortrædere til storkredsforsamlingen, jf. § 6, stk. 2-4
 • Indstilling af delegerede til landsmødet til endelig beslutning i storkredsforsamlingen
 • Bydelsforeningens anbefaling til årsmødet til opstilling af et antal folketingskandidater svarende til bydelsforeningens valgkreds(e)
 • Bydelsforeningens anbefaling til opstillingsmødet af højst 3 kandidater til kandidatlisten i året før
  kommunalvalgsår. En anbefaling fra en bydelsforening er ikke ensbetydende med, at den
  anbefalede også bliver endeligt valgt på opstillingsmødet
 • Eventuelt valg af lokalrådsrepræsentanter
 • Eventuel indstilling til lokaludvalg

stk. 4

Kun medlemmer af bydelsforeningen har stemmeret på generalforsamlinger, og kun medlemmer af bydelsforeningen er valgbare til tillidsposter.

stk. 5

Bydelsforeningens forperson sender senest 8 dage efter den ordinære generalforsamling et referat af generalforsamlingen til Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre. Det skal fremgå af referatet, hvilke medlemmer der er valgt, anbefalet eller indstillet til:

 • forperson
 • storkredsforsamlingsmedlemmer
 • landsmødedelegerede
 • lokaludvalg
 • kandidater, som ønskes opstillet til folketingsvalg jf. § 11. Har flere kandidater været bragt i forslag, skal alle navne også oplyses.

stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Der indkaldes desuden til ekstraordinær generalforsamling i bydelsforeningen, når mindst 15 medlemmer skriftligt stiller krav om det til bydelsforeningens forperson. Der skal stå i anmodningen, hvad der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes af forpersonen senest 8 dage efter, at kravet er fremsat. Der skal være mindst 8 og højst 14 dages varsel.

stk. 7

I økonomiske forhold tegnes bydelsforeningen af forpersonen og den økonomisk ansvarlige i bydelsforeningen. Den økonomisk ansvarlige i bydelsforeningen udpeges af bestyrelsen ved konstitueringen.

 

Regnskab

§ 15

stk. 1

Vælgerforeningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2

De valgte revisorer har pligt til mindst en gang i løbet af regnskabsåret at gennemgå vælgerforeningens regnskab og bilag samt kontrollere beholdningens tilstedeværelse. Ligeledes har revisorerne pligt til at påse, at foreningens midler anvendes efter alle lovlige vedtagelser.

stk. 3

I økonomiske forhold tegnes vælgerforeningen af forpersonen og den økonomisk ansvarlige næstforperson i
forening. Den økonomisk ansvarlige næstforperson udpeges af Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre ved konstitueringen.
Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre er bemyndiget til:

 • At udpege et eller flere medlemmer af Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender.
 • At udpege et eller flere medlemmer af Bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre til alene eller i fællesskab at kunne disponere
  over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.

stk. 4.

Forpersonskabet i Hovedstadens Radikale Venstre er bemyndiget til at meddele prokura og derved give fuldmagt til en person, som kan handle på vegne af foreningen i økonomiske forhold, der har med den almindelige drift at gøre.

§ 16

Hvis der opstår stridigheder eller tvivlsspørgsmål af politisk eller organisatorisk art mellem enkeltpersoner og storkredsforeningen, eller mellem bydelsforeninger, kommuneforeningerne og storkredsen, kan hver af de implicerede parter kræve voldgiftsbehandling af spørgsmålet efter landsforbundets vedtægter.

Nedlæggelse af foreningen

§ 17

stk. 1

Foreningen kan kun nedlægges, hvis to på hinanden følgende årsmøder med dette ene punkt på dagsordenen afholdt indenfor et tidsrum af højest 3 måneder beslutter dette.

stk. 2

Det sidste af de to årsmøder beslutter, hvordan et eventuelt overskud skal anvendes. Samtlige midler skal gå til almennyttige, folkeoplysende eller politiske formål, herunder Radikale Venstres landsforbund.

 

Vedtægternes ikrafttræden

§ 18

stk. 1

Disse vedtægter træder i kraft straks, dog således at foreningens hidtidige organer fortsat fungerer, indtil nyvalg har fundet sted i overensstemmelse med foranstående bestemmelser.

Vedtaget den 7. november 2006. Ændret på årsmøderne den 21. april 2007, 18. april 2009, 17. april 2010, 2. april 2011, 14. april 2012, 26. april 2014, 25. april 2015, 16. april 2016, 29. april 2017, 10. oktober 2017, 28. april 2018 og 08. juni 2019.

Appendix – retningslinjer for personvalg

Fra den radikale hovedbestyrelses vedtagne retningslinjer.

(…)

 1. Om personvalg

Personvalg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, skal altid ske skriftligt, hvis blot én stemmeberettiget mødedeltager begærer det, jf. § 18 stk. 9. Hovedreglen vil være, at personvalg afgøres ved skriftlig afstemning – medmindre der kun opstilles kandidater svarende til det antal, som skal vælges, og der ikke er behov for at vælge i rækkefølge (f. eks. til en bestyrelse). (…)

Herudover forudsætter vedtægterne i en række bestemmelser skriftlig afstemning, ligesom dette kan følge af sædvane. Følgende situationer kan foreligge:

2a. Kun én person skal vælges

Når der til en tillidspost kun skal vælges én person, følges § 18 stk. 10. Den valgte skal have absolut flertal for at være valgt, dvs. over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Opnås dette ikke i første afstemningsrunde, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer, hvorefter der foretages en ny afstemningsrunde blandt de tilbageværende kandidater. Giver den heller ikke en af kandidaterne absolut flertal, gentages proceduren, indtil en af kandidaterne har opnået over halvdelen af stemmerne og dermed er valgt. Da afstemningen nok kan virke delt, men i realiteteten er én afstemning, bør der ikke imellem valgrunderne gennemføres en ny debat mellem hverken kandidaterne eller deres stillere. Er der undervejs stemmelighed, følges reglerne i § 18, stk. 12.

2b. Flere personer skal vælges

Ved samtlige personvalg i Det Radikale Venstre, hvor der skal vælges mere end én person, skal der altid stemmes på et bestemt antal kandidater – hverken færre eller flere. Det er dirigentens opgave at meddele det antal, der i den konkrete afstemning skal stemmes på. Stemmesedler med flere eller færre kandidater anført er uden forbehold ugyldige. (…)

Det er muligt at vælge f. eks. 5 medlemmer til lokalforeningens bestyrelse uden skriftlig afstemning, hvis der skal vælges fem, og der kun er opstillet fem og ingen begærer skriftlig afstemning. Har vælgerforeningens generalforsamling besluttet at opstille 10 radikale kandidater til et kommunalvalg, og der er foreslået 12 kandidater, kan afstemningen godt, hvis ingen begærer point- eller prioriteringsmetoden anvendt, foretages efter ”bunke-optællingsmetoden”, hvor rækkefølgen, hvori det krævede antal kandidater er anført, ikke betyder noget ved opgørelsen af valget.

Skal der vælges op til og med 6 personer, skal der efter begge disse metoder stemmes på det antal kandidater, der skal vælges. Skal der vælges flere end 6 personer, skal der stemmes på 6 personer plus 1/3 af resten forhøjet til nærmeste hele tal. (Er antallet 7, 8 eller 9 skal der stemmes på 7 personer. Er antallet 10, 11 eller 12 skal der stemmes på 8 personer). (§ 18, stk. 12) Ved landsmødets valg af 15 hovedbestyrelsesmedlemmer skal der således stemmes på 6 + (1/3 af 9) 3 = 9 kandidater med point- eller prioriterings-metoden. Et spørgsmål som Hovedbestyrelsen skal afgøre, jævnfør § 18, stk. 1.

Det skal bemærkes, at stemmesedlen ved både point- og prioriteringsmetoden skal udfyldes på samme måde. Den foretrukne kandidat øverst og så fremdeles. Det er optællingsmetoderne, der er forskellige!

Afstemningsresultatet afgøres således:

 1. Ved POINTMETODEN skrives på stemmesedlen navnene på det antal personer, der kan stemmes på i den rækkefølge den enkelte helst ser dem valgt. Den første kandidat på stemmesedlen får points svarende til det antal personer, der skal stemmes på, det næste kandidatnavn får 1 point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den rækkefølge, som de ved den efterfølgende optælling har fået points.

De kandidater, som ikke opnåede valg, er suppleanter i rækkefølge efter deres point-tal. Valg af kandidater og suppleanter kan enten afholdes adskilt eller samlet. Det bør af vedtægterne fremgå, om det er den ene eller den anden metode, der skal bruges.

Ved stemmelighed, som må tillægges betydning, foretages omvalg blandt de kandidater, der opnåede lige mange stemmer (= points). Ved fornyet stemmelighed foretages lodtrækning.(…)