Kære medlem

Som vælgerforeningens daglige ledelse har formandskabet for Hovedstadens Radikale Venstre ansvaret for foreningens overordnede drift, økonomi, ansatte, kommunikation m.v. Men vi har også et ansvar for – med løbende inddragelse af bestyrelsen og storkredsforsamlingen – at formulere et fælles partiorganisatorisk projekt, som kan skabe grundlaget for mest mulig radikal partipolitisk aktivitet op til, under og mellem valgene.

Det kalder vi arbejdsprogrammet for Hovedstadens Radikale Venstre, og som skal laves jf. §6, stk. i vedtægten, hvor der står: “Storkredsforsamlingen afholder sit første møde inden 1. juli. Ved det konstituerende møde fremlægger forpersonskabet et udkast til en overordnet plan for arbejdet i det kommende foreningsår.” Arbejdsprogrammet er altså denne plan for foreningsåret. Foreningsåret 2023-2024 bag præg af arbejdsprogrammet med titlen “EN MERE POLITISK FORENING”.

Efter årsmødet 27. april 2024 er det nye formandskab p.t. i gang med at lave et udkast til et nyt arbejdsprogram.

Dog ligger det allerede nu klart, at vi vil lægge op til en videreførelse af arbejdsprogrammet fra seneste foreningsår:

“EN MERE POLITISK FORENING”.  Målet for Hovedstadens Radikale Venstre er, at vi skal være den vælgerforening, der er bedst til at engagere medlemmerne i udviklingen af radikal politik

Arbejdsprogrammet er først og fremmest et holdepunkt for bestyrelsesarbejdet, vi kan vende tilbage til løbende, men det er også den kontrakt, vi indgår med storkredsforsamlingen om retningen for partiforeningen det kommende år. Derudover er arbejdsprogrammet et dokument, alle medlemmer vil modtage via mailnyhedsbrev, hjemmeside m.v. Arbejdsprogrammet fremlægges på det konstituerende storkredsforsamlingsmøde den 16. maj 2024.

Arbejdsprogrammet er inddelt i tre kategorier: 1. Kalender | 2. Strategi | 3. Indsatsområder

mvh. Viktor Dylander, Dan Kreutzfeldt og Stefan Emkjær storkredsformand, 1. næsforperson og 2. næstforperson

 

Arbejdsprogram for 2024-2025

1. Kalender (opdateres løbende | opdateret 14. maj 2024) K22 refererer til partilokalerne i Kompagnistræde 22, DK-1208.

Maj 2024 Begivenhed Niveau
16. maj kl. 18.00 i Det Færøske Hus, Vesterbrogade 17A, DK-1620 Konstituerende storkredsforsamlingsmøde Storkredsforsamlingen
18. maj hele dagen Plakatophængning til EP-valget Hovedstadens Radikale Venstre
29. maj kl. 18.00 i K22 Konstituerende bestyrelsesmøde Bestyrelsen
Juni
5. juni hele dagen Grundlovsdag (grundlovsmøder både i Tårnby-Dragør og på Frederiksberg) Hovedstadens Radikale Venstre
9. juni kl.19.00 i Green Power Denmark, Langebrogade, DK-1411 EP-valgfest Hovedstadens Radikale Venstre/Landsforbundet
19. juni kl. 18.00 i K22 Resolutionsmøde og sommerafslutning Hovedstadens Radikale Venstre
Juli (sommerferie)
August
7. august kl. 18.00-21.00 i K22 Storkredsforsamlingsmøde (resolutionsmødet) Storkredsforsamlingen
16.-18. august Radikal Ungdoms landsmøde Radikal Ungdom
16. august Pride-festival og fest Hovedstadens Radikale Venstre
30. august kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde og arbejdsdag Bestyrelsen
September
3. september Valgmøde – kandidater til landsforperson- og næstforperson Hovedstadens Radikale Venstre
14.-15. september på Hotel Nyborg Strand Landsmøde Radikale Venstre (landsforbundet) Tilmelding via mit.radikale.dk
25. september kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
Oktober
1. oktober kl. 17.00-19.00 i K22 Forberedende kandidatudvalgsmøde Kandidatudvalget
2. oktober kl. 18.00-21.00 i K22 Storkredsforsamlingsmøde (valg af ny næstforperson for HRV) Storkredsforsamlingen
8. oktober kl. 17.00-21.00 i K22 Kandidatudvalgsmøde med samtaler med kandidataspiranter til Folketinget og kommunalvalget i København Kandidatudvalget
14.-20. oktober Kompagnistræde 22 er lukket, fordi lokalet er booket til brug for standup/komik      
November
3. november kl. 11.00-16.00 i København Endeligt opstillingsmøde til kommunalvalget i København 2025 Hovedstadens Radikale Venstre (København)
13. november kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
December
3. december kl. 17.00-21.00 Kandidatudvalgsmøde med samtaler med kandidataspiranter til Folketinget og Europaparlamentet   Kandidatudvalget  
4. december kl. 18.00-21.00 i K22 Storkredsforsamlingsmøde Hovedstadens Radikale Venstre
11. december i K22 Julearrangement Hovedstadens Radikale Venstre
Januar 2025 Begivenhed Niveau
7.  januar kl. 17.00-21.00 i K22 Kandidatudvalgsmøde med samtaler med kandidataspiranter til Folketinget og Europaparlamentet Kandidatudvalget
8. januar kl. 17.00-19.00 Nytårskur Hovedstadens Radikale Venstre
15. januar kl. 18.00-21.00 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
Februar
4. februar kl. 17.00-21.00 i K22 Kandidatudvalgsmøde med samtaler med kandidataspiranter til Folketinget og Europaparlamentet (afsluttende møde) Kandidatudvalget
5. februar kl. 18.00-21.00 i K22 Storkredsforsamlingsmøde Hovedstadens Radikale Venstre
15. februar-1. april Bydelsgeneralforsamlinger Hovedstadens Radikale Venstre (København)
26. februar kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
Marts
26. marts kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
April
9. april kl. 18.00-21.00 i K22 Storkredsforsamlingsmøde Hovedstadens Radikale Venstre
Maj
7. maj kl. 18.00-21.00 i K22 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen
24. maj (forventeligt) Årsmøde Hovedstadens Radikale Venstre
Juni
3. juni kl. 18.00-21.00 i Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, DK-1466 Konstituerende storkredsforsamlingsmøde Hovedstadens Radikale Venstre
4. juni Konstituerende bestyrelsesmøde Bestyrelsen

2. Strategi: En mere politisk forening

Målet for Hovedstadens Radikale Venstre er, at vi skal være den vælgerforening, der er bedst til at engagere medlemmerne i udviklingen af radikal politik
Valg og valgkampe er en meget vigtig opgave, men den står ikke alene. Vi har alle meldt os ind i et parti for at være med til at diskutere, skabe og påvirke politik. Som landets absolut største radikale vælgerforening har vi et særligt ansvar for at vise, hvor skabet skal stå rent politisk.

Fælles politikudvikling
Vi håber derfor, at de faste udvalg i Hovedstadens Radikale Venstre såvel som storkredsforsamlingen i fællesskab vil være med til at udvikle foreningen og udvikle radikal politik i det kommende foreningsår. Målet er at skabe politik i samarbejde med lokale folkevalgte og kandidater, men også indimellem at udforme vores egen politiske holdning i større aktuelle og principielle sager.

Større medlemsmøder
Det er i sagens natur umuligt at foruddiskontere, hvornår der vil blive brug for møder af den karakter. Men det skal ganske enkelt være nemmere for vores folkevalgte og kandidater at få politiske input fra baglandet. Samtidig er der et ønske om, at vi husker at tage de store drøftelser om Radikale Venstres fremtid. Her kunne man forestille sig større medlemsmøder om “Partiets forhold til SVM-regeringen” eller “Landsformandskabsvalget 2024” (for blot at give et par tænkte eksempler…)

Åbenhed om beslutninger og processer
Vi vil arbejde på mere åbenhed i foreningen om de politiske beslutninger lokalt og nationalt, dette gælder også de stående udvalg som kandidatudvalgets arbejde med at kvalitetssikre kandidataspiranter.

Fælles informationsgrundlag
Medlemmerne har krav på saglig viden om, hvad der foregår i partiet. Kommunikativt vil vi øge brugen af medlemsnetværket og skærpe mailnyhedsbrevene. Vælgerforeningen skal i højere grad forbindes til resten af landsforbundet, hvilket kræver, at storkredsledelsen påtager sig at være det koordinerende og informerende led, som forbinder Hovedstadens Radikale Venstre med de andre dele af landsforbundet. Vi må ikke blive selvtilstrækkelige.

Lokalpolitik
Vi vil desuden inddrage de lokale repræsentanter i Københavns lokaludvalg mere i arbejdet, så de ikke sidder som satellitter uden forbindelse til partiet. Vi vil øge informationsstrømmen fra lokalpolitikerne i de tre kommunalbestyrelser.

Medlemspleje, fastholdelse og rekruttering
Vi vil bygge videre på hidtidige frivilligstrategier, og kampagneudvalget vil løbende fokusere på fastholdelse og rekruttering af frivillige.

Konkluderende
Overordnet set kan man sige, at vi ønsker at bruge politikudviklingen og den politiske debat til at drive foreningsudviklingen. Afgørende for dette mål er et øget samarbejde med vores kandidater, lokale politikere og vælgerforeningen som helhed.

 

3. Indsatsområder

 • Politikudvikling og storkredsforsamlingen: Bestyrelsen og storkredsforsamlingen vil løbende understøtte initiativer til politikudvikling og politisk debat i Hovedstadens Radikale Venstre og understøtte igangværende politikudviklingsprojekter.
  • Politikudviklingen skal udvikle vælgerforeningens politik ved at forberede udtalelser til vedtagelse i storkredsforsamlingen og på årsmøder, holde større medlemsmøder om aktuel partipolitik og partiets kurs, forberede forslag til landsmøderesolutioner, forberede forslag til samlede politiske programmer på deres områder og at agere sparringspartner for folkevalgte på deres områder.
  • Det nationale debatforum inddrages løbende, og partiets oplægsholderkatalog konsulteres.
 • Lokaludvalg i København: Bestyrelsen vil understøtte et nyt initiativ om netværk for partiets medlemmer af lokaludvalgene i København. Der afsættes ressourcer til mindst ét stort møde med alle lokaludvalgsmedlemmer og borgerrepræsentationsgruppen i foreningsåret.
 • Bydels- og kommuneforeningerne: Bestyrelsen vil understøtte bydelsforeningerne, især mhbp. opbyggelse af frivilligliv og bestyrelsesudvikling. En overordnet drøftelse om bydelsforeningernes fremtidige organisering tages i regi af den nye strukturarbejdsgruppe nedsat på årsmødet 2024.
 • Medlemspleje og frivilligstrategi: Der skal skabes et inkluderende fællesskab med arrangementer, der både er politiske og sociale. Tryghed ved arrangementer er essentielt. Onboarding af nye medlemmer varetages af sekretariatet i samarbejde med frivillige, og nyt, automatiseret mailflow understøttes. Her vil det også være prioriteret at tilbyde personlige afklarende samtaler fra ikke mindst bestyrelsens side. Bestyrelsen drøfter forslag om bedre inklusion af personer med særlige behov. Generelt anbefales det at lade tidligere frivilligstrategier i foreningsarkivet være informerende for arbejdet.
 • Landsforbundet og regionsforeningen: Storkredsformanden er ansvarlig for at styrke samarbejdet med og videregive information fra landsforbundet (organisationsnetværket (ON)) og regionsforeningen til drøftelse i bestyrelsen og i storkredsforsamlingen. Det drøftes, om regionsforeningen skal have en vedtægtsbestemt plads i bestyrelsen fra 2025. Kampagneudvalget skal sikre et godt samarbejde med landdsekretariatet om valgkampagner.
 • Radikal Ungdom: Der skal sikres løbende dialog og fælles arrangementer. Det er vigtigt at holde fokus på at få RU’ere ind i Radikale Venstre. Det prioriteres, at Radikal Ungdom og Radikal Ungdom Københavns kalender i højere grad konsulteres inden fastlæggelse af mødedatoer for at sikre, at RU’ere har bedre mulighed for at deltage i HRV’s arrangementer.
 • Kandidatudvalget: Kandidatudvalget gennemgik sidste foreningsår et større arbejde med at få en ny forretningsorden og trænet sin interviewteknik ift. kandidater. I dette foreningsår skal den nye forretningsorden have lov at arbejde, hvorefter vi evaluerer den.
 • Opstillingsproces til kommunavalget i København 2025: Bestyrelsen vil tilsikre en åben opstillingsproces med fokus på politisk debat inden opstillingsmødet om udviklingen af Københavns Kommune, herunder med debatoplæg fra lokaludvalgsmedlemmerne og byudviklingsgruppen.
  • Endeligt opstillingsmøde: søndag den 3. november kl. 12.00.
  • Ekstraordinære bydelsgeneralforsamlinger: slutningen af oktober og inden 3. november.
  • Samtaler med kandidataspiranter i kandidatudvalget: 1. oktober og 8. oktober.
 • Europaparlamentsvalg 2024: Bestyrelsen vil understøtte vælgerforeningens lokale kandidater, suppleant og partiets spidskandidat med kampagneinitiativer. Ansvaret ligger hos kampagneudvalget, der også anbefaler et valgbudget til bestyrelsen.
 • Mailnyhedsbreve og medlemsnetværket og onlinefokus: Ledelsen og sekretariatet vil have som mål at øge åbningsraten af mailnyhedsbreve frem mod årsmødet 2025. Antallet af aktive medlemmer på medlemsnetværket skal øges gennem mere lokalpolitisk debat. Der udarbejdes en it-sikkerhedspolitik for radikalehovedstaden.dk.
 • Styrkelse af sekretariatet: Sekretariatets fysiske og psykiske arbejdsmiljø har altid høj prioritet fra ledelsens side. Ved nyansættelse i sekretariatet nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg, der som udgangspunkt består af ledelsen. Ved ansættelse af nye sekretariatsmedarbejdere i august 2024 prioriteres en god erfaringsoverdragelse. Sekretariatet vil desuden arbejde for at:
 • – Styrke IT-sikkerheden i HRV.
 • – Styrke det grafiske udtryk, herunder i nyhedsbreve, på sociale medier og hjemmeside.