Arbejdsprogram 2023-2024

Kære medlem

Som vælgerforeningens ledelse mellem storkredsforsamlingsmøderne har bestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre ansvaret for foreningens overordnede drift, økonomi, ansatte, kommunikation m.v.

Men vi har også et ansvar for – med løbende inddragelse af storkredsforsamlingen – at formulere et fælles partiorganisatorisk projekt, som kan skabe grundlaget for mest mulig radikal partipolitisk aktivitet op til og mellem valgene.

Nedenstående er bestyrelsens forsøg på at samtænke den konkrete udmøntning af de to opgaver i ét overordnet arbejdsprogram for foreningsåret 2023-2024.

Arbejdsprogrammet er først og fremmest et holdepunkt for bestyrelsesarbejdet, vi kan vende tilbage til løbende, men det er også den kontrakt, vi indgår med storkredsforsamlingen om retningen for partiforeningen det kommende år. Derudover er arbejdsprogrammet et dokument, alle medlemmer vil modtage via mailnyhedsbrev, hjemmeside m.v. 

Arbejdsprogrammet har været til til debat og afstemning på det konstituerende bestyrelsesmøde den 8. juni 2023 og sættes til debat på storkredsforsamlingsmødet den 2. august 2023.

Arbejdsprogrammet er inddelt i tre kategorier:
1. Strategi | 2. Indsatsområder | 3. Kalender

mvh. Viktor Dylander
storkredsformand

 

Arbejdsprogram for 2023-2024

1. Strategi: En mere politisk forening

Målet for Hovedstadens Radikale Venstre er, at vi skal være den vælgerforening, der er bedst til at engagere medlemmerne i udviklingen af radikal politik

Valg og valgkampe er en meget vigtig opgave, men den står ikke alene. Vi har alle meldt os ind i et parti for at være med til at diskutere, skabe og påvirke politik. Som landets absolut største radikale vælgerforening har vi et særligt ansvar for at vise, hvor skabet skal stå rent politisk. 

Fælles politikudvikling
Vi håber derfor, at de faste udvalg i Hovedstadens Radikale Venstre såvel som storkredsforsamlingen i fællesskab vil være med til at udvikle foreningen og udvikle radikal politik i det kommende foreningsår. 

Målet er at skabe politik i samarbejde med lokale folkevalgte og kandidater, men også indimellem at udforme vores egen politiske holdning i større aktuelle og principielle sager. 

Større medlemsmøder
Det er i sagens natur umuligt at foruddiskontere, hvornår der vil blive brug for møder af den karakter. Men det skal ganske enkelt være nemmere for vores folkevalgte og kandidater at få politiske input fra baglandet. 

Samtidig er der et ønske om, at vi husker at tage de store drøftelser om Radikale Venstres fremtid. Her kunne man forestille sig større medlemsmøder om “Partiets forhold til SVM-regeringen” eller “Radikale Venstre og NATO/EU anno 2023” (for blot at give et par tænkte eksempler…)

Åbenhed om beslutninger og processer
Vi vil arbejde på mere åbenhed i foreningen om de politiske beslutninger lokalt og nationalt, dette gælder også de stående udvalg som kandidatudvalgets arbejde med at kvalitetssikre kandidataspiranter. 

Fælles informationsgrundlag
Medlemmerne har krav på saglig viden om, hvad der foregår i partiet. Kommunikativt vil vi øge brugen af medlemsnetværket og skærpe mailnyhedsbrevene.

Vælgerforeningen skal i højere grad forbindes til resten af landsforbundet, hvilket kræver, at storkredsledelsen påtager sig at være det koordinerende og informerende led, som forbinder Hovedstadens Radikale Venstre med de andre dele af landsforbundet. Vi må ikke blive selvtilstrækkelige. 

Lokalpolitik
Vi vil desuden inddrage de lokale repræsentanter i Københavns lokaludvalg mere i arbejdet, så de ikke sidder som satellitter uden forbindelse til partiet. Vi vil øge informationsstrømmen fra lokalpolitikerne i de tre kommunalbestyrelser.

Medlemspleje, fastholdelse og rekruttering
Vi vil bygge videre på hidtidige frivilligstrategier, og kampagneudvalget vil løbende fokusere på fastholdelse og rekruttering af frivillige.

Konkluderende
Overordnet set kan man sige, at vi ønsker at bruge politikudviklingen og den politiske debat til at drive foreningsudviklingen. Afgørende for dette mål er et øget samarbejde med vores kandidater, lokale politikere og vælgerforeningen som helhed.

 

2. Indsatsområder

 • Politikudvikling og storkredsforsamlingen: Bestyrelsen og storkredsforsamlingen vil løbende understøtte initiativer til politikudvikling og politisk debat i Hovedstadens Radikale Venstre og understøtte igangværende politikudviklingsprojekter.
  • Politikudviklingen skaludvikle vælgerforeningens politik ved at forberede udtalelser til vedtagelse i storkredsforsamlingen, holde større medlemsmøder om aktuel partipolitik og partiets kurs, forberede forslag til landsmøderesolutioner, forberede forslag til samlede politiske programmer på deres områder og at agere sparringspartner for folkevalgte på deres områder.
  • Det nationale debatforum inddrages løbende, og partiets oplægsholderkatalog konsulteres.
  • Forsøget med at aktivere bydelsforeningerne drøftes.
 • Lokaludvalg i København: Bestyrelsen vil understøtte et nyt initiativ om netværk for partiets medlemmer af lokaludvalgene i København. Der afsættes ressourcer til mindst ét stort møde med alle lokaludvalgsmedlemmer og borgerrepræsentationsgruppen i første halvdel af 2024.
 • Bydels- og kommuneforeningerne: Bestyrelsen vil understøtte bydelsforeningerne, især mhbp. opbyggelse af frivilligliv og bestyrelsesudvikling. Det drøftes, om bydelstilskuddet skal forhøjes fra de nuværende 35. kr. pr. medlem pr. år. En overordnet drøftelse om bydelsforeningernes fremtidige organisering tages med bydels- og kommuneforeningsledelseskredsen. Denne drøftelse tages i storkredsforsamlingen. Kredsen orienteres om og inddrages om nødvendigt i bestyrelsens arbejde af storkredsforpersonen.
 • Medlemspleje og frivilligstrategi: Der skal skabes et mere inkluderende fællesskab med flere arrangementer, der både er politiske og sociale. Tryghed ved arrangementer er essentielt. Der gøres opmærksom på den lokale kontaktinstans. Onboarding af nye medlemmer varetages af sekretariatet i samarbejde med frivillige, og nyt, automatiseret mailflow understøttes. Her vil det også være prioriteret at tilbyde personlige afklarende samtaler fra ikke mindst bestyrelsens side. Bestyrelsen drøfter forslag om bedre inklusion af personer med særlige behov. Generelt anbefales det at lade tidligere frivilligstrategier i foreningsarkivet være informerende for arbejdet.
 • Landsforbundet og regionsforeningen: Storkredsformanden er ansvarlig for at at styrke samarbejdet med og videregive information fra landsforbundet (organisationsnetværket (ON)) og regionsforeningen til drøftelse i bestyrelsen og i stokredsforsamlingen. Det drøftes, om regionsforeningen skal have en vedtægtsbestemt plads i bestyrelsen fra 2024. Kampagneudvalget skal sikre et godt samarbejde med fællessekretariat om valgkampagner
 • Radikal Ungdom: Der skal sikres løbende dialog og fælles arrangementer . Det er vigtigt at holde fokus påat få RU’ere ind i Radikale Venstre.
 • Kandidatudvalget: Kandidatudvalgets formål og forretningsgange drøftes fra bunden, og storkredsforsamlingen holdes orienteret om beslutningerne. Herunder skal det drøftes, om alle folketingskandidater skal indkaldes hvert år, hvilket er praksis i dag. Forslag til ny forretningsorden udarbejdes af storkredsformanden og behandles af udvalget i 2023 og 2024.
  • opstillingen til kommunalvalget i København vil kandidatudvalget holde samtaler med kandidataspiranter fra 1. september til 1. oktober 2023.
  • opstillingen til folketingsvalg og europaparlamentsvalg vil kandidatudvalget holde samtaler fra 1. januar til 15. februar 2024.
 • Opstillingsproces til kommunavalget i København 2025: Bestyrelsen vil tilsikre en åben opstillingsproces med fokus på politisk debat inden opstillingsmødet om udviklingen af Københavns Kommune, herunder med debatoplæg fra lokaludvalgsmedlemmerne og byudviklingsgruppen. Såfremt der er kampvalg om spidskandidaturet, vil bestyrelsen indkalde til en særskilt spidskandidatdebat inden opstillingen.
  • Opstillingsmøde: lørdag den 4. november kl. 10.00, Nørre Allé 7.
  • Ekstraordinære bydelsgeneralforsamlinger: 1. oktober til 21. oktober.
  • Samtaler med kandidataspiranter i kandidatudvalget: 1. september til 1. oktober.
 • Europaparlamentsvalg 2024: Bestyrelsen vil understøtte vælgerforeningens lokale kandidater, suppleant og partiets spidskandidat med kampagneinitiativer. Ansvaret ligger hos kampagneudvalget, der også anbefaler et valgbudget til bestyrelsen. Det overvejes at lave en europapolitisk dag.
 • Mailnyhedsbreve og medlemsnetværket og onlinefokus: Ledelsen og sekretariatet vil have som mål at øge åbningsraten af mailnyhedsbreve frem mod årsmødet 2024. Antallet af aktive medlemmer på medlemsnetværket skal øges gennem mere lokalpolitisk debat. Politiske og organisatoriske kommentarer fra ledelsen (tidl. ”Formanden har ordet”) genindføres. Med udgangspunkt i onlinebudgettet arbejdes der med rekruttering af medlememr online.
 • Styrkelse af sekretariatet: Sekretariatets fysiske og psykiske arbejdsmiljø har altid høj prioritet fra ledelsens side. Derudover tildeles midler til ønskede arbejdsredskaber såsom teleslynge m.m. Ved nyansættelse i sekretariatet nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg, der som udgangspunkt består af ledelsen.

3. Kalender (opdateres løbende | opdateret 29. juni 2023)

Maj 2023

Begivenhed

Niveau

24. maj kl. 18.30 i Salon K, Rådhusstræde 13, DK-1466

Konstituerende storkredsforsamlingsmøde

StorkredsforsamlingenHovedstadens Radikale Venstre

31. maj kl. 19 (online)

Første møde i nyt forum kun for kommuneforeningsformænd

Kommuneforeningsformænd

Juni

 

 

3. juni på Hotel Nyborg Strand

Hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen (landsforbundet)

5. juni

Grundlovsdag (grundlovsmøder både i Tårnby-Dragør og i Frederiksberg)

Hovedstadens Radikale VenstreRadikale Venstre Tårnby-Dragør

6. juni kl. 18.15 på Christiansborg (ankomst i besøgsindgangen)

Radikalt besøg hos næstformand Samira Nawa

Hovedstadens Radikale VenstreTilmelding via dette link

8. juni kl. 18.00

Konstituerende bestyrelsesmøde i Hovedstadens Radikale Venstre(herunder fokus på opstillingsprocessen forud for kommunalvalget i København)

Hovedstadens Radikale Venstre

11. juni formiddag/eftermiddag i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Politisk møde om digitalisering af samfundet

Hovedstadens Radikale Venstre

27. juni kl. 19.30-21.00

Digitalt medlemsmøde om landsmøderesolutioner

Hovedstadens Radikale Venstre

29. juni (aften) i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Sommerafslutning

Hovedstadens Radikale Venstre

Juli (sommerferie)

 

 

August

 

 

2. august kl. 18.30 i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Ordinært storkredsforsamlingsmøde (resolutionsmødet)

StorkredsforsamlingenHovedstadens Radikale Venstre

11.-13. august

Radikal Ungdoms landsmøde

 

19. august

Pride-festival og fest

Hovedstadens Radikale Venstre

25. august (aften) i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Politisk salon

Hovedstadens Radikale Venstre

26. august på Hotel Nyborg Strand

Hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen (landsforbundet)

 

 

29. august i Vartovs store sal, Farvergade 27, DK-1463

Åbent medlemsmøde: Optakt til landsmødet: Debat mellem kandidater til spidskandidat til europaparlamentsvalget og debat mellem kandidateter til landsformandskabet

Hovedstadens Radikale Venstre og Københavns Omegns Radikale Venstre

September

 

 

1. september-1. oktoberi partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Samtaler med kandidataspiranter i kandidatudvalget forud for ekstraordinære bydelsgeneralforsamlinger og opstillingsmødet til kommunalvalget i København 2025

KandidatudvalgetHovedstadens Radikale Venstre(København)

10. september

Statsborgerskabsdag

Radikale Venstre (landsforbundet)

16.-17. september på Hotel Nyborg Strand

Landsmøde

Radikale Venstre (landsforbundet)Tilmelding via mit.radikale.dk

29. september (aften) i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Politisk salon v. Nørrebro-Bispebjerg

Hovedstadens Radikale Venstre

Oktober

 

 

1. oktober-21. november

Ekstraordinære bydelsgeneralforsamlinger med henblik på anbefaling af kandidater til opstillingsmødet til kommunalvalget i København 2025

BydelsforeningerneHovedstadens Radikale Venstre(København)

3. oktober (sted og dato følger)

Ekstraordinær generalforsamling i Radikale Venstre Vesterbro-Valby-Kgs. Enghave (anbefaling af kommunalvalgskandidater)

Radikale Venstre Vesterbro-Valby-Kgs. Enghave

(fmd. Stefan Emkjær)

10. oktober kl. 17.00 i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Ekstraordinær generalforsamling i Radikale Venstre Indre By & Christianshavn (anbefaling af kommunalvalgskandidater)

Radikale Venstre Indre By & Christianshavn

(fmd. Viktor Dylander)

4. oktober kl. 18.30 i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Ordinært storkredsforsamlingsmøde (herunder status på opstillingsprocessen for kommunalvalget i København og orientering om kommunale budgetaftaler)

StorkredsforsamlingenHovedstadens Radikale Venstre

13. oktober

Kulturnatten

Christiansborg

16.-22. oktober

Kompagnistræde 22 er lukket, fordi lokalet er booket til brug for standup/komik

 

 

 

November

 

 

4. november kl. 10.00-16.00 i Send Flere Krydderier, Nørre Allé 7, DK-2200

Opstillingsmøde til kommunalvalget i København 2025 + julefrokost

Hovedstadens Radikale Venstre(København)

25. november på Hotel Nyborg Strand

Hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen (landsforbundet)

December

 

 

6. december

Ordinært storkredsforsamlingsmøde 

Hovedstadens Radikale Venstre

Januar 2024

Begivenhed

Niveau

1. januar-15. februar

Ordinær screening i kandidatudvalget (screening af nye kommunalvalgskandidataspiranter, men ingen gen-screening af kandidater fra 2023, medmindre kandidatudvalget opfordres til det af kampagneudvalget eller bestyrelsen eller selv finder det nødvendigt)

Hovedstadens Radikale Venstre

10. januar kl. 18.00 i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208

Den radikale vinkel på lokal politik – møde for og om lokaludvalgene

Hovedstadens Radikale Venstre

Februar

 

 

15. februar-1. april

Bydelsgeneralforsamlinger

Hovedstadens Radikale VenstreKøbenhavn

Marts

 

 

Denne måned: Foreningstræf

 

Landsforbundet

April

 

 

Denne måned: Medlemsmøde om arbejdet i kommunalpolitisk udvalg

 

Hovedstadens Radikale Venstre

Maj

 

 

Juni

 

 

6.-9. juni

Europaparlamentsvalg

Landsforbundet

16. juni

Skæringsdato for årsmøde 2024

Hovedstadens Radikale Venstre