Første opstillingsmøde til kommunalvalget i København 4. november 2023

Opstillingsmødet finder sted i Send Flere Krydderier, Nørre Allé 7, DK-2200 lørdag den 4. november, kl. 10.00-16.00.

Alle kontingentbetalende medlemmer har møderet. Stemmeret opnås ved mindst to måneders medlemskab.

Dagsorden:
Indskrivning fra kl. 10.00.
Opstillingsmødet påbegyndes kl. 11.00.

1. Fællessang og velkomst.
v. Viktor Dylander og Kristina Thomsen.

2. Valg af dirigenter
Bestyrelsen indstiller Anders Thomsen og Sigrid Friis.

3. Dirigentbemærkninger og konstatering af opstillingsmødets gyldighed.

4. Valg af referent.
Bestyrelsen indstiller den sekretariatsansvarlige.

5. Valg af stemmetællere.
Bestyrelsen indstiller Esben Holdt som stemmetællerformand.

6. Oplæg om Radikale Venstres uafhængige kontaktinstans.
v. Tine Holst, medlem af kontaktinstansen.

7. Beretning fra kandidatudvalget.
v. Viktor Dylander

8. Afstemning om kandidatudvalgets anbefalinger, herunder antallet af kandidater på kandidatlisten.

9. Debat om spidskandidaturet med kandidat(erne) til posten.

10. Valg af spidskandidat.

Frokost

11. Valg af øvrige kandidater på kandidatlisten.

12. Valg af medlemmer af kommunalpolitisk udvalg, hvis opgave er udarbejdelsen af valgprogram.

13. Eventuelt.

14. Evaluering af mødet.

 

Baggrund for opstillingsmødet: 

Årsmødet for Hovedstadens Radikale Venstre vedtog i 2023 nye regler for opstillingen til kommunalvalget i København. 

Disse indebærer, at der skal opstilles kommunalvalgskandidater på to på hinanden efterfølgende opstillingsmøder: To år før kommunalvalget og ét år før kommunalvalget. 
 

Regler jf. vedtægterne 

Kommunalvalgskandidaterne vælges på to møder (med undtagelse af spidskandidaten, der kun vælges én gang):  

Første opstillingsmøde og endelige opstillingsmøde. 

Det endelige opstillingsmøde vælger den endelige og gældende kandidatliste til kommunalvalget. 

Første opstillingsmøde: 
Finder sted mellem 1. oktober og 1. december to år før kommunalvalget. 
Her vælges spidskandidaten i en særskilt afstemning. 
Her vælges de øvrige kandidater. Valget gælder frem til det endelige  
opstillingsmøde, hvor kandidater og kandidataspiranter er på valg igen.  
Her nedsættes kommunalpolitisk udvalg, som er ansvarligt for processen  
for det kommunalpolitiske valgprogram. 

Endelige opstillingsmøde: 
Finder sted mellem 1. oktober og 1. december ét år før kommunalvalget. 
Her vælges det endelige kandidatfelt, og listen prioriteres på ny (med undtagelse af spidskandidaten). 
Her vedtages det kommunalpolitiske valgprogram efter indstilling af kommunalpolitisk udvalg.  

Spidskandidaten: 
Spidskandidaten opstilles kun én gang: To år før kommunalvalget.  

Øvrige kandidater: 
Alle øvrige kandidater er på valg to gange: To år før og ét år før kommunalvalget. 

Nye kandidataspiranter mellem første og endelige opstillingsmøde: 
Det er på det endelige opstillingsmøde muligt for nye kandidataspiranter at stille op imod de af det første opstillingsmøde valgte kandidater og eller til ledige pladser på listen. Antallet af pladser ligger fast efter beslutning på første opstillingsmøde. 

Kommunalpolitisk udvalg: 
Kommunalpolitisk udvalg nedsættes på første opstillingsmøde og har ansvar for i samarbejde med kandidaterne at udarbejde et kommunalpolitisk program. 
 

Hvad betyder dette i 2023? 

Aktuelt vil det sige, at der skal være opstillingsmøder i både 2023 og i 2024 frem mod kommunalvalget i København i 2025. 

Det er vigtigt, at alle ledende tillidsfolk gør medlemmerne opmærksom på, at vi jf. årsmødets beslutning skal stille kandidater op til kommunalvalget allerede i 2023.  
 

 • Det betyder, at kandidatudvalget skal holde screeningsamtaler til efteråret 2023. 
 • Det betyder, at bydelsforeningerne skal holde ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2023. 
 • Det betyder, at der skal holdes første opstillingsmøde for alle medlemmer bosiddende i København senest 1. december 2023.  
   

Opstillingsproces  

 1. A) 1. juni-31. august 2023
  Annoncering af ny opstillingsproces og indkald af kandidataspiranter 
 2. B) 1. september- 1. oktober 2023
  Screeninger i kandidatudvalget
  Der indkaldes til et formøde, hvor vi aftaler et fast antal dage for samtaler 
 3. C) 1. oktober-21. oktober 2023
  Ekstraordinære bydelsgeneralforsamlinger
  Hver bydel skal anbefale op til tre kandidater til første opstillingsmøde  
 4. D) 4. november 2023
  Første opstillingsmøde
  Vedtagelse af antal kandidater, der skal opstilles 
  Valg af spidskandidat (vælges kun én gang (i 2023)) 
  Valg af kandidater (vælges første gang 2023 og anden gang 2024 (nye aspiranter kan stille op)) 
  Nedsættelse af kommunalpolitisk udvalg 
 5. E) 1. januar-15. februar 2024
  Ordinær screening i kandidatudvalget
  Screening af nye kommunalvalgskandidataspiranter, men ingen gen-screening af kandidater fra 2023, medmindre kandidatudvalget opfordres til det af kampagneudvalget eller bestyrelsen eller selv finder det nødvendigt 
 6. F) 15. februar-1. marts 2024
  Ordinære bydelsgeneralforsamlinger
  Hver bydel skal anbefale op til tre kandidater til endelige opstillingsmøde 
 7. G) 1. oktober-1. december 2024
  Endelige opstillingsmøde
  Valg af kandidater (nye aspiranter, der ikke blev valgt i 2023, kan stille op) 
  Vedtagelse af kommunalpolitisk valgprogram 
 8. H) 19. november 2025
  Kommunalvalg
 9. I) 1. januar 2026
  Mandatperioden i Borgerrepræsentationen begynder
 10. J) 2027-2028
  Opstillingsproces for kommunalvalget i København 2029
   

Vedtægtsgrundlag for ovenstående proces  

 • 12 Valg til Borgerrepræsentationen [vedtaget på årsmødet 13. maj 2023]

stk. 1  

Ved kommunalvalg i København opstilles kandidaterne til valget ved 2 opstillingsmøder: To år før kommunalvalget og ét år før kommunalvalget. 

stk. 2  

Kandidater eller aspiranter uden en anbefaling fra kandidatudvalget eller en bydelsforening skal have mindst 25 stillere blandt de københavnske stemmeberettigede partimedlemmer for at kunne blive opstillet. Man kan opstille på selve opstillingsmødet, men stillerkravet skal være opfyldt.   

stk. 3  

Storkredsforeningens forperson indkalder med mindst 14 dages varsel de af storkredsforeningens medlemmer, der er bosiddende i København til et opstillingsmøde i perioden mellem den 1. oktober og 1. december to år før kommunalvalget. 
 
Af indkaldelsen skal fremgå: 

 • Kandidatudvalgets anbefaling om antallet af kandidater til kandidatlisten. Opstillingsmødet skal beslutte det samlede antal kandidater, der skal opstilles på den samlede kandidatliste. 
 • En liste med kendte kandidater med kandidatudvalgets anbefaling udsendes til medlemmerne på forhånd. I anbefalingen anføres navnene på de af bydelsforeningerne anbefalede, kandidatudvalgets forslag samt eventuelle mindretalsanbefalinger. 

På opstillingsmødet opstilles spidskandidaten og det resterende kandidatfelt. De opstillede kandidataspiranter optages på kandidatlisten efter de i stk. 5 og 6 angivne regler. 

Der vælges ikke suppleanter til listen. 

Efter opstilling af kandidaterne nedsætter opstillingsmødet et kommunalpolitisk udvalg. Udvalget er ansvarligt for at sikre en åben proces, der skal lede frem til vedtagelsen af et kommunalpolitisk valgprogram senest på det efterfølgende opstillingsmøde året før valgåret. 

stk. 4 

Et år før kommunalvalget indkalder storkredsforsamlingens forperson med 14 dages varsel de af storkredsforeningens medlemmer, der er bosiddende i København til et opstillingsmøde i perioden mellem den 1. oktober og den 1. december.  
 
Af indkaldelsen skal fremgå: 

 • Det antal kandidater til kandidatlisten, der skal opstilles for at sikre det samlede antal kandidater, som vedtaget af opstillingsmødet to år før kommunalvalget. 
 • Liste med kendte kandidater med kandidatudvalgets anbefaling udsendes til medlemmerne på forhånd. I anbefalingen anføres navnene på de af bydelsforeningerne anbefalede, kandidatudvalgets forslag samt eventuelle mindretalsanbefalinger. 

På opstillingsmødet vælges på ny det samlede kandidatfelt med undtagelse af spidskandidaten. 

stk. 5  

Nummerering af kandidater ved kommunalvalg foregår på følgende måde: Først stemmes om, hvem der skal stå som nummer ét på listen. Kun de kandidater, der ønsker at være opstillet som nr. 1, indgår i denne afstemning. Opnår en kandidat absolut flertal af de afgivne gyldige stemmer, er vedkommende valgt.  

Opnår ingen kandidat absolut flertal ved første afstemning, udgår den kandidat, der fik færrest stemmer. Derefter foretages ny afstemning blandt de tilbageværende kandidater. Denne procedure gentages, indtil en af kandidaterne har opnået absolut flertal. Derefter stemmes om de øvrige pladser på listen efter pointmetoden beskrevet i landsforbundets vedtægter.   

stk. 6  

Et medlem af regionsråd, Folketinget eller Europa-Parlamentet kan kun opstilles som kandidat til kommunalvalg, hvis vedkommende skriftligt erklærer at ville fratræde sin plads i regionsrådet, Folketinget eller Europa-Parlamentet senest 6 måneder efter opnåelse af eventuelt valg til kommunalbestyrelsen.   

stk. 7  

Frederiksberg, Tårnby og Dragør opstiller til kommunalvalg efter egne regler.