Bliv lægdommer

Hvad er en lægdommer og hvad laver man?

Lægdommer er fællesbetegnelsen over nævninge og domsmænd. Man bliver udpeget som lægdommer for fire år i perioden 2016-2019.

Inddragelsen af lægdommere i straffesager har stor betydning for kontakten mellem befolkningen og domstolen. Samtidig er et velfungerende retssystem, hvor retfærdighed er nøgleordet helt central for vores demokratiske virke.

Som lægdommer vil du være med til at træffe afgørelse i straffesager på lige fod med den juridiske dommer. Lægdommere deltager i langt de fleste sager, enten som nævninge eller domsmænd, i byretten og landsretten, men aldrig i højesteretten. Det er derfor også et meget vigtigt hverv og et stort ansvar at være lægdommer.

Hvor meget arbejde er det?

Bliver man udpeget til at være lægdommer, kan man påregne at blive indkaldt ca. fire gange årligt. Man indkaldes med mindst 3 dages varsel som domsmand og en uge som nævning. Arbejdsgivere har pligt til at lade en udføre sig hverv som lægdommer. Skulle man dog være forhindret i at deltage f.eks. pga. Rejse eller andet skal man give besked herom.

Som lægdommer overværer man hele sagen. Normalt er der kun tale om en enkelt dag, men afhængig af sagens kan der være sager som strækker sig over flere dage eller endog uger.

Lægdommere får 1100kr pr dag og 120kr for hver nat, de er borte fra hjemmet i anledning af hvervet. Disse beløb er skattepligtige. Derudover kan man få godtgjort transportudgifter hvis man skal rejse mere end 3 km.

Kan jeg blive lægdommer?

Alle uberygtet personer, som har valgret til folketinget, kan udtages som lægdommer. Det betyder at man ikke må være straffet for mere alvorlige lovovtrædelser, hvilke afhænger af en konkret vurdering. Det vil dog typisk være hvis man har været idømt fængselsstraf, større bøder eller er dømt efter straffeloven.

Samtidig er der en række personer som ikke kan udtages. Det drejer sig om: minstre, advokater, advokatfuldmægtige, ansatte i centraladministrationen, domstolene, anklagemyndigheden, overøvrigheden, politiet og fængselsnævnet.

Kan jeg få flere oplysninger omkring det?

Du kan læse mere om hvervet som lægdommer i domstolsstyrelsens vejledning, som man kan finde via dette link:

domstol.dk – Vejledning til domsmænd og nævninge

Jeg er interesseret hvor kan jeg skrive mig op:

Hvis du er interesseret i at blive lægdommer, skal du sende en mail til vores sekretariat på: hovedstaden@radikale.dk

For at vi skal indstille dig, skal vi bruge følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • Personnummer
  • Stillingsbetegnelse samt ansættelsessted
  • Postadresse med postnummer

Vi skal i henhold til persondataloven gøre opmærksom på at disse oplysninger vil blive behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af listerne til lægdommere og at oplysningerne vil blive vidergivet til præsidenten for Østre Landsret, som ved lodtrækning danner nævninge- og domsmandslister til landsretten og byretterne. Landsretten vil efterfølgende indhente en udtalelse fra kriminalregisteret på de indstillede personer for at sikre, at de udtrukne personer opfylder retsplejelovens krav om at være uberygtet.

Al data vil selvfølgelig blive behandlet diskret og fortroligt.