Det er kun sjældent at behovet for at holde ekstraordinære årsmøder melder sig, og denne gang er der én kedsommelig hovedårsag: Vælgerforeningen skifter bank og skal foretage nogle nødvendige ændringer af vedtægterne. Kun årsmøder kan vedtage vedtægtsændringer.

Derudover er der to andre årsager som er mere interessante, og som i princippet ikke kræver et ekstraordinært årsmøde, men alligevel er velegnede emner: Der skal vælges en ny 2. næstformand efter at Felix Døssing har trukket sig, og der skal opstilles en ny folketingskandidat i Sundbyøsterkredsen efter at Casper Hedegaard har trukket sig.

Derfor indkaldes alle kontingentbetalende medlemmer hermed til en ekstraordinært årsmøde der vil finde sted den 10. oktober 2017 kl. 18:30 i partilokalerne i Kompagnistræde 22, 1208 Kbh K.

Aftenens dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
 4. Opstilling af folketingskandidat i 4. Kreds, Sundbyøsterkredsen
 5. Valg af 2. næstformand for Hovedstadens Radikale Venstre
 6. Behandling af forslag til kommissorium for organisationsstruktur
 7. Eventuelt

Mange hilsner
Anne, Viktor & Bo
Formandskabet

Gyldighed

Jf. vedtægternes § 5 kan formanden indkalde til ekstraordinært årsmøde, og det skal ske med mindst 2 ugers varsel. Det ekstraordinære årsmøde vil dog afvige markant fra det ordinære årsmøde i både form og indhold.

Ad pkt. 3.

Vælgerforeningens forretningsudvalg og ledelse ønsker at skifte bank fra Fælleskassen til Arbejdernes Landsbank, og vi skal i den forbindelse have revideret vores vedtægter angående økonomi-delen, herunder tegningsbestemmelser. Forretningsudvalget foreslår følgende:

Vedtægternes § 15, stk. 3 ændres fra

I økonomiske forhold tegnes vælgerforeningen af formanden og den økonomisk ansvarlige næstformand. Den økonomisk ansvarlige næstformand udpeges af forretningsudvalget ved konstitueringen. Formanden og den økonomisk ansvarlige næstformand tegner i fællesskab foreningen ved beløb over 3.000 kroner, og har tegningsret hver for sig ved beløb derunder.

til

I økonomiske forhold tegnes vælgerforeningen af formanden og den økonomisk ansvarlige næstformand. Den økonomisk ansvarlige næstformand udpeges af forretningsudvalget ved konstitueringen.

Forretningsudvalget er bemyndiget til:

 • At udpege et eller flere forretningsudvalgsmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender
 • At udpege et eller flere forretningsudvalgsmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.
 • At meddele prokura, således at forretningsudvalget giver fuldmagt til en person, som derved kan handle på vegne af foreningen i forhold, der har med den almindelige drift at gøre.

Ad pkt. 4.

Casper Karup Hedegaard har valgt at trække sig som folketingskandidat for Sundbyøsterkredsen. Bydelsforeningen København S har anbefalet at vælgerforeningen opstiller Lars Berg Schovsbo i stedet. Vælgerforeningens kandidatudvalg har ligeledes anbefalet Lars Berg Schovsbo.

Andre kandidater kan melde sig helt indtil at punktet behandles, men bemærk at det kræver 5 medlemmer som stillere (jf. vedtægternes § 11, stk. 7).

Ad pkt. 5.

Felix Døssing har valgt at trække sig som 1. næstformand for vælgeforeningen, og Viktor Dylander er dermed 1. næstformand. Forretningsudvalget har efterfølgende konstitueret sig med Anne Eskildsen som ny 2. næstformand og indstiller hende til at blive valgt af det ekstraordinære årsmøde.

Andre kandidater kan melde sig helt indtil at punktet behandles.

Ad pkt. 6.

Behandling af indkomment forslag fra Signe Mie Jensen og Thomas Elkjær, formandskab i KBH S, om nedsættelse af kommissorium og arbejdsgruppe med henblik på undersøgelser og beskrivelse af vælgerforeningens struktur:

Kommissorium for organisationsudvikling i Hovedstadens Radikale Venstre

I forbindelse med at der senest til næste årsmøde skal vælges en ny formand, vil forretningsudvalget foreslå, at vælgerforeningen nedsætter en gruppe, der kan udarbejde et oplæg til udvikling af Hovedstadens Radikale Venstre som vælgerforening og organisation.

Formålet med oplægget er at skabe grundlaget for en organisering af vælgerforeningen, der bedst muligt understøtter medlemmernes engagement og det politiske arbejde i Hovedstadens Radikale Venstre. Baggrunden for forslaget er, ud over at kunne give en ny formand den bedst mulige start, at forretningsudvalget oplever, at samarbejdet og sammenhængen i organisationen i øjeblikket kan forbedres på mange leder. Gruppen bemyndiges derfor til at udarbejde et oplæg til vælgerforeningens organisering, der:

 • Beskriver formandens og formandskabets rolle og ansvar
 • Beskriver forretningsudvalgets sammensætning og rolle og ansvar
 • Beskriver bydels- og kommuneforeningernes rolle og ansvar
 • Beskriver forholdet mellem de folkevalgte og bydels- og kommuneforeningerne
 • Beskriver forholdet mellem storkredsforeningen/vælgerforeningen og bydels- og kommuneforeningerne

For at sikre en effektiv arbejdsform bør gruppen bestå af maksimalt fire medlemmer, hvis rolle vil være at facilitere en proces med inddragelse af de aktive medlemmer og interessenter og ud fra deres input udarbejde oplægget.

Processen vil være todelt. Første del vil bestå af indsamling af data og input gennem interviews, workshops og samtaler med de relevante interessenter, og anden del vil bestå af en fremlæggelse og debat i foreningen af de indsamlede data og input – og derefter udarbejdelse af en samlet konklusion i form af et oplæg til en ny organisering.

Forretningsudvalget foreslår, at vælgerforeningen nedsætter gruppen på det ekstraordinære årsmøde 10. oktober 2017, så den kan påbegynde arbejdet umiddelbart efter kommunalvalget, og at gruppen arbejder hurtigt og har oplægget klart den 1. marts 2018, så der er tid til at diskutere det i Hovedstadens Radikale Venstres foreninger og udvalg inden årsmødet i april-maj 2018. Gruppen vil løbende rapportere til forretningsudvalget.


Facebook EventDel på Facebook