Tilmelding til årsmødet skal ske absolut senest mandag d. 15. juni kl. 9.00 på sekretariat@radikalehovedstaden.dk Skriv TILMELDING TIL ÅRSMØDET i emnefeltet og dit fulde navn og adresse i selve mailen. Du vil hurtigt herefter få en mail tilbage med hvilket tidspunkt, du skal møde på (kl 10.00, kl 13.30 eller kl 17.00). Tiderne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet, begyndende med den tidligste tid. Det vil være en stor hjælp, hvis medlemmerne møde punktligt i forhold til den aftalte tid. Dagsorden:
 1. Velkomst
 2. Forslag om dispensation fra
  • vedtægternes § 4 stk. 2.Det årlige årsmøde afholdes mellem uge 14 og uge 24 begge uger inklusive”
  • vedtægternes § 4 stk. 5 ”Til årsmødet har alle foreningens medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, møde-, tale- og stemmeret. I øvrigt gælder landsforbundets vedtægter.”
  • vedtægternes § 11 stk. 7 ” Man kan opstille direkte på selve årsmødet, men der skal samtidig fremvises 5 stillere. ”
  • Bemærkninger:
   • Årsmødet kunne ikke holdes inden for det normale tidsrum p.gr.a. forsamlingsforbuddet.
   • Alle medlemmer har møde-, tale- og stemmeret, men det har i år været nødvendigt at tilmelde sig på forhånd.
   • For at kunne tilrettelægge valghandlingen, så den kan foregå i hold, har det været nødvendigt at vide, hvem der stiller op inden mødets begyndelse.
 3. Valg af dirigent
 4. Valg af referent og stemmetællere
 5. Drøftelse og godkendelse af formandens beretning, der er udsendt på forhånd. (LINK) Replik fra næstformændene.
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand
 8. Valg af 2 næstformænd, hvis stemmetal afgør rækkefølgen, subsidiært ved konstituering i forretningsudvalget
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Kort orientering om kandidatudvalgets opgave og indstillinger.
 11. Valg af 3-5 medlemmer af kommunalpolitisk udvalg
 12. Valg af 10 medlemmer til storkredsbestyrelsen udvalg
 13. Drøftelse og godkendelse  af det reviderede regnskab
 14. Fastsættelse af kontingent for storkredsforeningen
 15. Drøftelse og beslutning om opstillingsproces for pkt. 15 (internt), opstillingsproces for listesammensætningen (eksternt) og antal topkandidater. Kandidatdvalgets indstilling til årsmødet iflg vedtægternes §9 stk 5 https://radikalehovedstaden.dk/vedtaegter/  er som følger:
  • Principperne for opstillingen:
   • Kandidatudvalget anbefaler at opstillingen til folketingskandidaturerne gør brug af muligheden for prioriteret sideordnet opstilling, jf. valglovens § 40.
   • Udvalget anbefaler, at det er prioriteringen på listen, der er vejledende for kampagneudvalget og vælgerforeningen i deres dispositioner og at det dermed er overflødigt at definere et antal ”topkandidater”.
 16. Opstilling af folketingskandidater
 17. Valg af 2 Europa-Parlamentskandidater og 2 suppleanter
 18. Uddeling af Marianneprisen ved Dan Kreutzfeldt  (Mariannemodtager 2019)
 19. Eventuelt
BEMÆRKNINGER TIL DAGSORDENEN Forslag af organisatorisk grad (eksempelvis vedtægtsændringer), der ønskes behandlet af Årsmødet skulle være indgivet til storkredsformanden senest d. 15/3 jf. vedtægterne. Forslag til politiske udtalelser kan dog fremsættes direkte på Årsmødet. Personer, der vil opstilles som folketings- eller EP-kandidater og deres suppleanter, skal have fem stillere eller kandidatudvalgets/bydelens anbefaling. Bemærk i øvrigt, at kun medlemmer af Hovedstadens Radikale Venstre, som har betalt forefaldende kontingent kan stemme i henhold til vedtægternes § 13 stk. 1 Stemmeret udøves af samtlige medlemmer, der har været medlem i mindst to uger, og som har betalt forfaldent kontingent før årsmødet afholdelse. Nye medlemmer skal have betalt 1. kontingent.