Tale af Socialborgmester Mia Nyegaard ved 2. behandling af Budget 2019

Det talte ord gælder

Kære Kollegaer

Vi skal i dag vedtage kommunens budget for 2019 – et på mange måder specielt budget. Det er jo den første budgetaftale for denne samling i Borgerrepræsentationen. Det er også et budget med større udfordringer end normalt, hvor af den største har været at få håndteret Amager fælled.

Ikke desto mindre stemmer vi i dag en budgetaftale igennem med 38 mandater. Det er altså en aftale, som har et bredt mandat fra københavnerne bag sig. Og så lever budgettet i høj grad op til at politik som bekendt er det muliges kunst.

Det et budget, der flugter med vores nye socialstrategi, hvis ambition er, at København skal være en by med plads til alle også københavnere med særlige behov. I år har vi taget et lille skridt i retningen af at sikre bedre forhold for de socialt udsatte.

Borgere med sindslidelse, borgere med handicap, hjemløse og stofbrugerne – det er om nogen, de borgere, der har brug for hjælp og støtte.

Udfordringerne på socialområdet er mange og komplekse, men næste års budget tager fat på nogle af dem. Samtidig tager budgettet fat på at få renere luft i byen, og med flere pædagoger sættes der fokus på børnene!

Budgettet bygger videre på nogle af de spor, der er lagt tidligere for København – en by med fokus på høj livskvalitet, grøn transport, bæredygtighed og håndtering af klimaændringer.

En lille verdensby med vokseværk, der skal have plads til flere københavner samtidig med, at vi bevarer vores høje livskvalitet. For København er igen i år blevet hyldet som en af verdens bedste byer at bo i, blandet andet fordi vores udeliv og boligmarked vokser. Og det skal vi være stolte af, men vi skal også huske på, at med livability kommer der responsability.

Og med det mener jeg, at vi har et ansvar for de københavnere, der ikke i deres hverdag oplever samme høje livskvalitet som andre Københavnere. Vi har en særskilt forpligtelse til at gøre noget for byens socialt udsatte. Dem som ikke nyder vores udeliv under varmelamper fordi de kan, men fordi gaden og udelivet for dem er hverdag og det nok mere af nød end af lyst.

Siden jeg blev socialborgmester har jeg ikke lagt skjul på, at det sociale område trænger til et løft. For det er jo bemærkelsesværdigt, at vi bruger færre penge pr københavner på det sociale område end de andre store byer. Og det selv om vi som landets hovedstad har knapt hver fjerde hjemløse.

Men som sagt tager budgettet et lille skridt i den rigtige retning på socialområdet:

Handicapområdet tilføres et løft, hvor de væsentligste penge er afsat til flere sagsbehandlere, så borgere med handicap kan få bedre og hurtigere sagsbehandling.

Socialpsykiatrien får et ekstra løft, der primært går til køb af flere botilbudsplaser til psykisk sårbare mennesker.

Hjemløseområdet har fået et lille løft, der hovedsageligt går til et frikommuneforsøg om indslusning via bolig, beskæftigelse eller uddannelse.

Så blev der i budgettet afsat penge til H17 og der kom en tekst ind om, at vi skal afdække stofscene i København. Begge dele er vigtige for at Københavns stofbrugere for en mere værdig hverdag.

Og det glæder mig, at et enigt socialudvalg i går godkendte proces og spørgeskemaer, så vi i dag er startet med at indsamle data til en analyse af stofområdet i København.

I anlæg er der over den næste 4 år afsat 320 millioner til blandt andet en moderniseringsplan og nye botilbud. Og det er godt! For mange af vores botilbud er simpelt hen ikke tidssvarende og i en forfatning, som vi slet ikke kan være bekendt. Og så håber jeg personligt, at det frem til overførselssagen lykkedes at finde grunde, så vi også kan opføre 36 skæve boliger.

Og når det kommer til det samlede beløb til socialområdet, så kan vi godt om lidt tage diskussion om glasset er halvt fyldt eller halvt tomt – men lige nu vil jeg bare nøgternt konstatere, at penge, falder på et tørt sted.

Det er klart, at vi med et trylleslag ikke kan løse de økonomiske udfordringer, vi har i København på det sociale område. Vores serviceniveau ligger stadigt lavt også efter dette budget – men vi har fået tilført nogle meget nødvendige midler. Og få pladser er bedre ingen pladser.

Og ja – det med stor beklagelse, at vi desværre er nødt til at lukke nogle virkelige gode projekter, som jeg gerne have set videreført. Men med det muliges kunst i baghovedet lod det sig desværre ikke gøre.

Men når vi kigger nedover det samlede budgettet, så er vi glade for, at der igen i år investeres på børne- og ungeområdet, for børnene i København skal have de bedste forudsætninger for et godt børne- og ungeliv.

Heldigvis er der også mange børnefamilier, der er glade for at bo i København, og der kommer flere og flere børn i byen. Derfor skal vi naturligvis investere i de daginstitutioner og skoler, der er behov for.

Men bygningerne giver jo ikke i sig selv et godt børneliv i, og derfor er vi glade for, at vi i 2019 sætter penge af til øgede normeringer i vuggestuer og pilotforsøg med højkvalitetsdagtilbud.

Vi glæder os også over, at det lykkedes at redde børneteateret Anemonen, der på fineste vis giver børn erfaringer med at udtrykke sig gennem scenekunst.

Der er selvfølgelig også ting på børneområdet, vi gerne ville have haft med i aftalen. For eksempel er der mange børn og unge, der oplever, at der er mange forventninger at leve op til. Der er for mange, som præges af stress og angst. Vi ville gerne have startet en indsats op, der har fokus på unges mentale helbred.

Mange københavnere er med rette bekymrede over luftforureningen i byen. Flere hundrede københavnere dør hvert år på grund af luftforurening. Det bliver vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved, så vi alle sammen kan trække vejret frit og det uden at blive syge af det. Det er især trafikken, der er den store synder, og derfor er vi nødt til at sætte bredt ind – for at få en grønnere transport i byen.

Det gør vi med budgetaftalen. Her får vi undersøgt mulighederne for mindre forurenende strøm på krydstogtsskibene hurtigere overgang til elbusser, mere miljørigtige havnebusser og vi tester ny teknologi der kan nedbringe luftforurening ved daginstitutioner.

Vi har også sat penge af til at udvikle et bedre vidensgrundlag om luftforureningen, så vi kan sætte effektivt ind overfor problemet i de kommende år. Det er der brug for.

Samtidig fortsætter vi også investeringerne i cykelstier og skoleveje for de mindste trafikanter – for jo flere der vælger cyklen, jo mindre luftforurening.

Nu har jeg nævnt en række resultater, vi er glade for i budgettet, og er kommet lidt ind på noget af det vi gerne havde set mere af. Så betyder det, at vi i Radikale Venstre helt euforiske over budgetaftalen?

Nej så skulle vi som minimum have haft et pilotforsøg om mulighed for test af euforiserende stoffer med. Så der er altså en række ting, som vi ærgrer os meget over, slet ikke er kommet med i aftalen.

Herunder, at København har bygget en helt unik profil op på de kreative erhverv. Og støtten til disse erhverv stopper desværre med denne budgetaftale.

Vi havde også gerne prioriteret kulturklippekortet, daghøjskolerne og feriecamps. Og så havde vi gerne set at flere af de projekter der udløber på socialområdet var forsat – bl.a. forældrestøtten, ungeforum, Cafe Klare, Cleanhouse og deleboligmentorordning.

De kommende år skal vi udvikle København til en endnu mere mangfoldig, social og bæredygtig verdensby, så vi får gjort FNs verdensmål til hverdagsmål, så langt flere trives, og vi fået taget godt hånd om dem, som har brug for støtte.

De partier, som ikke er med i budgetaftalen, har til i dag udarbejdet deres egne budgetforslag. Det er jo sådan set en taknemmelig opgave at udarbejde et budget, når man kun skal blive enige med sig selv.

I Radikale Venstre kunne vi tælle til fem og ikke 28 mandater og derfor valgte vi at blive ved forhandlingsbordet og lade vores mandater arbejde ved at blive enige med et bredt flertal i Borgerrepræsentationen om næste års budget.

Det gjorde vi fordi vi gerne vil tage ansvar for byens udvikling.

Det gjorde vi især også for at sikre så lidt byggeri på Amager Fælled som muligt samt:

·      En grønnere by med renere luft.

·      Flere midler til børnene.

·      Midler til Sabaah og første etape af worldpride.

·      Og ikke mindst de socialt udsatte, som trænger allermest.

Og derfor er vi i Radikale Venstre glade for at tage ansvar for at være en del af budgetaftalen for 2019.

Tak for et godt samarbejde om budgettet. Tak til forvaltningerne for alt deres arbejde med budgetnotater og rapporter om grønne områder. Og tak for ordet.