Møde i Storkredsen | Debat om Formel 1 og vedtægter

Kære medlemmer af Hovedstadens Radikale Venstre,

Hermed indbydes der til åbent Møde i Storkredsbestyrelsen torsdag den 5. april 2018 kl.: 18:00-20:30 i partilokalerne, Kompagnistræde 22, DK-1208.

På programmet denne aften står tre punkter:
_________________

1)
Der foregår for øjeblikket en debat om muligheden for afholdelse af Formel-1-løb i Københavns gader blandt partierne på Københavns Rådhus. Den endelig beslutning om hvorvidt København skal være værtsby for Formel 1 i en 3-årig periode bliver taget på Rådhuset senere, men allerede nu forhandler et spinkelt flertal på Rådhuset, Regeringen og Formel 1-organisationen om betingelserne for afholdelsen, budgettet osv.

Som storkredsformand vil jeg gerne tage initiativ til denne debat sammen med teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen og den københavnske BR-gruppe.

Mette Annelie holder et oplæg på mødet med efterfølgende debat.

Punkt 1 tager en halv time.
_________________

2)
Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer. Det er ledelsens vurdering at mere end én behandling af de vedtægtsændringsforslag, der er indgivet til optagelse på dagsordnen til Årsmødet, er passende.

Hvor kommer forslagene til vedtægtsændringerne fra?
Kommissoriegruppen – bestående af Viktor Dylander, Anders Thomsen, Thomas Elkjær og Signe Mie Jensen – har på baggrund af interviews med henved 150 til 200 nøglepersoner og udvalg i Hovedstadens Radikale Venstre, forfattet en række forslag. De går i al væsentlighed på forandringer i måden vi opstiller kandidater, udvalgenes indretning, skrivning af kommunalpolitisk valgprogram, muligheden for at fratage opstillede kandidater deres kandidatur med videre.

Derudover stiller Forretningsudvalget en række mindre forslag, der skal gøre partiorganisationen mere fleksibel, eksempelvis i relation til datoer med videre.

Endelig er der et forslag vedrørende medlemsbladet Radikal Dialog stillet af Mads Friis Thomsen, Østerbro.

Der er ikke indkommet øvrige forslag inden deadline den 15. marts.

Punkt 2 tager tre kvarter til en halv time.
_________________

3) Valg af medlem til Dialogforum for Uddannelse og Forskning i landsforbundet. Orientering om valg af medlem til Dialogforum for Grøn Omstilling i landsforbundet.

Punkt 3 tager et kvarter.
_________________

4) Evt.
Bemærk: debatten om landsmøderesolutioner holdes på en separat workshop inden sommerferien.
_________________

Vi glæder os til at se jer den 5. april i Kompagnistræde 22 kl.: 18:00.

Mange hilsner
Viktor Dylander
Storkredsformand