Nyt fra Regionen – Trafikbesparelser i Region H

Reduktioner i det kollektive trafiknet er direkte i mod radikale ønsker. Derfor er det rigtig kedeligt, at det nye regionsråd allerede i den første måned præsenteres for et behov for at reducere den samlede ramme for busdriften med ca 60 mio kr/år (ud af et samlet forbrug på 240 mio kr/år).

Årsagen skyldes merudgifter på andre områder, nemlig ibrugtagning af metrocityringen i 2019 og anlæg af letbane i Ring 3 fra 2020 og 4 år frem. Både metrocityring og letbane er selvfølgelig også kollektiv trafik og vil, når de står færdige, udfylde en stor del af behovet for kollektiv trafik. Men problemet i Region Hovedstaden er dels, at der skal betales store anlægsudgifter til letbanen allerede 4 år inden den tages i brug, samt at vi risikerer ikke at kunne hente alle busbesparelserne netop på de ruter, hvor de nye transportmuligheder opstår. Kort sagt: vi skal være meget opmærksomme på, at det ikke ender med at Regionens yderområder får en dårligere busbetjening, fordi der snart bliver rigtig gode transportmuligheder i indre København og Ring 3.

Der er allerede udarbejdet grundige analyser af, hvordan man eventuelt ville kunne spare på busruterne. Disse er offentlige og mange borgmestre og andre kommunalpolitikere er aktive i medierne for tiden for at kæmpe mod foreslåede besparelser i deres egne områder. Det er fuldt forståeligt, men foreløbig har vi i Regionsrådet endnu ikke taget hul på debatten om de konkrete ændringer.

Den radikale tilgang er indtil videre, at vi arbejder på at halvere reduktionen på busbudgettet ved at finde alternative besparelsesmuligheder.  Herudover mener vi også, at der er nogle strukturelle udfordringer, som bør løses. Fx betyder afregningsmodellen for metrocityringen, at regionens busser får færre indtægter, når passagerne fra bussen fortsætter deres rejse i den nye metro, fremfor hvis de fx fortsatte rejsen i et S-tog eller en lokalbane. Alene dette forhold forventes at koste regionen ca 20 mio kr/år – og det giver samtidig nogle forkerte økonomiske incitamenter.

Et andet problem er de mange forskellige trafikselskaber, som efterhånden eksisterer i hovedstaden, og som medfører risiko for suboptimering og for mange administrationsomkostninger. Måske vi også skulle benytte anledningen til at se dette efter i sømmene?

Karin Friis Bach