Mette Annelie Rasmussens budgettale på Københavns Rådhus: Borgernes Budget

De næste par uger har vi en vigtig opgave foran os. Vi skal blive enige om byens budget. Forud for budgettet er der udført et kæmpemæssigt stykke arbejde fra forvaltningernes side. De har knoklet, og det samme har en stor del af byens borgere, lokaludvalg, foreninger og virksomheder, som også har været med i processen. Mange er kommet med input, gode ideer, innovative ideer og hjulpet med at kvalificere dem. Det er positivt, at så mange Københavnerne engagerer sig i byens udvikling – for det bliver vi herinde kun skarpere af. Det bliver byen bedre af.

Byens budget er jo også borgernes budget.

Vi har manges opmærksomhed, og vi har et økonomisk gunstigt udgangspunkt i København. Men selvom der er noget at prioritere af, er Radikale Venstre ikke klar til at tage spenderbukserne på. Vi har nemlig en del områder, der trænger til et eftersyn, en ny retning, og omend vi ikke skal lave alt om, så skal vi tilpasse, så vores tilbud til byens borgere giver tryghed og sikkerhed, nu og fremadrettet – hos den enkelte og i familierne.

Byens børn

Derfor giver det god mening at starte med begyndelsen: vores børn. For Radikale Venstre er det vigtigt, at vores yngste borgere får en god og tryg københavnerstart. Vi gør mange ting godt, men vi kan gøre det endnu bedre. Vi kan og skal understøtte udviklingen af robuste og fagligt dygtige børn, der også er nysgerrige på den verden, der er større end dem selv. Men i den første fase af livet er tryghed og stabilitet vigtigt.

Det liv, mange småbørnsfamilier i dag lever, er et travlt liv. Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt med voksenkontakt, når man som forældre henter og bringer barn eller børn i institution – det skal være en tryg og god atmosfære for barnet at blive afleveret i, inden mor eller far tager videre på arbejde.  Det skaber ro på børnene og på forældrene. Jeg tror, alle forældre ved, hvad jeg taler om, når man på sit job eller sit studie sidder og har lidt ondt i maven, fordi det var en elendig aflevering den morgen. Det er derfor et ønske fra Radikale Venstre, at vi sikrer mere uddannet voksenkontakt til de yngste københavnere – det giver bedre dage, bedre leg og læring.

Tommy Petersen

Vi skal understøtte, at alle børn kommer godt fra start, og have ekstra fokus på, at de børn, der har særlige udfordringer, får hjælp tidligt. Tidligere og forbyggende indsatser er at tage sig godt af sine borgere, udvikle alles potentiale og i sidste ende god økonomi.

For Radikale Venstre er det vigtigt at vi giver alle de bedste muligheder. Vi ønsker at folkeskolen bliver det naturlige første valg for flere børn og forældre

Med folkeskolereformen har vi sat vi barren højt. Det forpligter. Vi skal skabe en god skole, hvor flere end tidligere kommer igennem et skoleforløb med solid faglig viden og kreativitet. Radikale Venstre ønsker derfor, at vi i Københavns Kommune prioriterer implementeringen af folkeskolereformen, at vi bruger den frihed vi har. Det er vigtigt at huske, at vi er i År 2, og at det derfor ikke er underligt, at der er en vis usikkerhed i forhold til, hvordan vi bedst implementerer. Vi skal lytte, samle de gode eksempler, og så skal alle kommuner definere deres folkeskole – og vores københavnske folkeskole kommer måske til at se anderledes ud end i Thyborøn.

Radikale Venstre anerkender det signal, forligspartnerne bag folkeskoleforliget sendte til os – i går. Vi skal bruge den frihed, vi inden for loven og forligsteksten har. Dermed også frihed til at indrette skolerne lidt forskelligt, give mulighed for forskellighed. Understøtte at nogle skoler dyrker en speciel profil. Det kan være lige netop det, der trækker flere til folkeskolen – at forældre oplever, at man også inden for folkeskolen har flere muligheder.

Der er vist ingen tvivl om, at lærerne var og er hårdt spændt for med implementeringen af reformen. De står så at sige i første geled, og derfor har Radikale Venstre et særligt fokus på dem, deres trivsel og efteruddannelse. For Radikale Venstre betyder det blandt andet, at skolerne skal have flere midler til lærervikarer. Det tror vi på giver ro og tryghed i klasseværelset og på lærerværelset.

Folkeskolen skal i dag rumme flere slags børn. Det kræver ressourcer menneskelige som økonomiske. Den opgave skal vi hjælpe med at løfte, sådan at vi giver det bedste afsæt fra barneliv til voksenliv.

Byens ungdom

Indimellem barneliv og voksenliv leves ungdomslivet. Med vores forebyggende indsats i de tidlige år af barnets liv er der bedre odds for succes i ungdomsårene og senere i livet. Et godt ungdomsliv er ikke at leve på kanten af samfundet som radikaliseret. Det er at leve med visionen om, at man har muligheden for at udleve sit fulde potentiale, og at deltage positivt i det demokrati, man bor i, må være ambitionen. Den skal vi understøtte. Det må aldrig blive ambitionen at vie sit liv til radikaliserede grupperinger – religiøse eller politiske.

koebenhavn

Desværre er det sådan, at vi i dag har unge mennesker, der lader sig radikalisere. Det skal vi tage alvorligt, for der er ingen tvivl om, at verdensbilledet har ændret sig. Rekrutteringen af danske unge til såkaldt hellig krig er blevet mere omfattende, aggressiv og udspekuleret. Det behøver man kun at tænde sit TV for at se.

Når det er sagt, så skal vi samtidig passe på ikke at forfalde til populistiske forslag og hurtige løsninger.  Vi skal arbejde målrettet for en effektiv og vidensbaseret anti-radikaliseringsindsats for at håndtere udfordringen. Vi skal gøre det, vi ved virker.

Byens beskæftigelse

Det der i voksenlivet har en positiv effekt på selvværd og pengepung, er at gå på arbejde.

Vi skal derfor styrke mulighederne for at flere kan komme i gang med et arbejde. København skal være den by, der har flest borgere i job og under uddannelse. Flere borgere i job og uddannelse giver den enkelte livskvalitet, frihed og identitet. Samtidig skaber det mere vækst i byen. Det er en ambitiøs målsætning, som kræver en justering i beskæftigelsespolitikken. Vi er allerede godt i gang, men der skal mere til.

Derfor er vi meget optagede af, at vi understøtter en omlægning af beskæftigelsesindsatsen, så vi i højere grad sikrer en endnu mere effektiv indsats for at få ledige i arbejde.

Der er først og fremmest brug for at styrke myndighedsopgaverne og finde flere virksomhedsplaceringer. Det er et godt redskab til at få ledige i job eller bringe ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det er derfor, vi ønsker en omfattende omstilling af midler, så der kommer fokus på at styrke formidlingen af ordinære jobs og øge omfanget af virksomhedsrettet aktivering.

Lykkes dette, kan vi formidle langt flere ordinære jobs og skabe 10.000 nye virksomhedsplaceringer. Det betyder en markant styrkelse af indsatsen over for de ledige, korte ledighedsperioder og mindre overledighed blandt a-kassemedlemmer i København.

Vi ved også at gode jobrettede samtaler med borgerne virker. Og derfor skal vi gøre mere af det og højne kvaliteten i sagsbehandlingen, effekten skal i højere grad i fokus. Sådan at flere borgere kommer i beskæftigelse.

Sophie Danneris Jensen

Vi vil give området et kompetenceløft ved at skabe ny uddannelse for virksomhedskonsulenter, fordi det vil give det bedste grundlag for at gennemføre en ny beskæftigelsesindsats.

Samtidig skal vi fortsat have fokus på at sikre grobund for væksten og job skabelsen i København. Vi skal finde de uudnyttede udviklingspotentialer. Og vi skal blive bedre til at tænke nyt og være innovative.

Til budgettet prioriterer vi derfor initiativer inden for de kreative erhverv. Helt konkret vil vi støtte den meget positive udvikling, vi ser i Kødbyen. Vi vil også styrke kongresindsatsen, som skal udvikle Københavns potentiale og mulighed for at tiltrække flere internationale kongresser til byen. Og vi ønsker fortsat at støtte udviklingen og markedsføringen af dansk mode.

Et sted, vi også bør satse i forhold til at skabe vækst i årene, der kommer, er inden for finansiel teknologi – eller fintech som det også kaldes. Der er ingen tvivl om, at udviklingen på det område tager fart i disse år. Og København står stærkt på en række nicher inden for området. Vores ambition er, at vi skal være nordisk centrum for fintech. Og det er et realistisk mål. Vi har allerede gjort forarbejdet og etableret gode samarbejder. I foråret næste år skal København være vært for den store europæiske it-finans-konference ”Money 20/20”. Og de rigtigt gode takter skal vi bygge videre på ved at støtte aktiviteter og iværksættere på området. Sådan kan vi markere os og fastholde vores nye position nordisk centrum for fintech.

Byens styrker

På sigt vil initiativer som disse, hvor vi tør løbe stærkt, bidrage til Københavns styrkeposition inden for eksport, turisme og tiltrækning af kulturelle begivenheder for københavnerne og brande København som en international og kreativ metropol.

Vi ved, vi kan det, hvis vi vil det. Vi har nemlig gjort det før – København er i dag internationalt anerkendt som en cykelvenlig og klima-opmærksom by.

Vi er gode til at lave politiske målsætninger i København. Vi har sat os selv nogle politiske målsætninger på det grønne område, og dem skal vi leve op til. Vi har en ambitiøs klimaplan, hvor vi sigter mod, at vores hovedstad er CO2-neutral i 2025.

Derfor vil Radikale Venstre arbejde for, at vi nu kommer vores klimamål et par skridt nærmere. Her kommer vi ikke udenom at skulle kigge på at klimaforbedre den kollektive trafik, skabe bedre forhold for cyklisterne og indrette os lidt smartere og mere bæredygtigt, når det kommer til privatbilisme.

Samtidig ønsker vi også en grønnere by – sådan helt bogstaveligt. For biologisk grønt er ikke alene virksomt mod skybrud, det genererer også velstand i byen, forbedrer folkesundheden og klimaet. Men det er en stor opgave for byen at vedligeholde alt det grønne, vi gerne vil fremme, så derfor vil vi gerne invitere Københavnerne til at deltage, til sammen med byens styre at tage ansvar også på dette område. Vi skal – også på det grønne område – gøre mer’ af det der virker, få mer’ for pengene, og gøre op med tidligere tiders unoder eller fastlåste løsninger.

Radikale Venstre går til budgetforhandlingerne med arbejdstøjet på.

Vi kommer til forhandlingerne med den hensigt at arbejde for at få mer’ af det, vi ved  virker, for et socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt København.

Men vi går også ydmygt til opgaven, lytter til københavnerne, til vores politiske kollegaer og håber, at vi i det bredest mulige politiske fælleskab her på Rådhuset med budgettet i år sikrer en stabil og sund udvikling af den by, vi og mange Københavnere har så stor kærlighed til.

Tak for ordet.

Københavns Rådhus