Fra årsmødet 2015: formandens beretning

Siden 2008 har landet været i krise. De økonomiske konjunkturer ser ud til at blive bedre nu, men det kommende valg vil stensikkert blive udråbt som et valg der afspejler en krise for folkestyret. På den vis vil det være en fin generalprøve for afstemningen om EU-retsforbeholdet næste år, da EU-afstemninger uden undtagelse bliver udråbt som kriser for demokratiet.

At Radikale Venstre befinder sig i en krise, er dog ikke til at komme uden om. Lige nu går det den gale vej i meningsmålingerne, men tendensen i meningsmålinger kan næsten altid aflæses i god tid i forvejen i medlemstallet. Og her har den været gal i nogen tid – der har været stabil siven af medlemmer længe, og lige nu siver der rigtigt mange.

Det kan ses på landsplan, og det kan ses i vores egen vælgerforening, for bevægelserne i medlemstallet plejer at følges ad på landsplan og i Hovedstaden, og det gør de også denne gang. Det kan mærkes på hvor svært det er at mønstre aktive medlemmer, og det kan mærkes på pengepungen – det sidste skal jeg komme tilbage til når årsregnskab og budget er på dagsordenen. De af jer som følger med i jeres kontingentbetalinger, har i hvert fald nok opdaget at vi på sidste årsmøde vedtog at hæve kontingentet med 50 kr. årligt for at få tingene til at hænge sammen.

Vælgerforeningens egne forhold

Når man ser på ledelsen af vælgerforeningen, har det lignet en ledelseskrise i lige så høj grad som en medlemskrise. Foreningsåret bød på ikke mindre end 3 formænd og 4 næstformænd: Thea Stauning startede som formand, overlod på grund af sygdom stafetten til Anne Eskildsen som konstitueret formand – og næstformand Morten Kollerup overlod tilsvarende stafetten til Jon Martin, mens Malene Mørkbak Bruun konstitueredes som næstformand i en periode. Tak til dem alle for indsatsen – ikke mindst til Jon og Anne som takker af her senere!

Selv blev jeg valgt som formand i slutningen af oktober, og af samme grund kan det være vanskeligt at afgive en beretning for hele året, men jeg må gøre mit bedste. Eksempelvis må forsamlingen nok undvære en detaljeret redegørelse for valget til Europa-Parlamentet – men europæiske valg er nu traditionelt også en større historie for landsforbundet end for de lokale foreninger. Ikke mindst fordi vi denne gang slet ikke havde en egen kandidat i Købehavn – en mangel som vi forhåbentlig får rettet op på senere i dag.

Politisering af foreningen

Mit personlige opstillingsgrundlag var et løfte om at ville politisere vælgerforeningen – altså at sørge for at vi for alvor kom til at diskutere politik, vedtage politik – og gøre vores politiske indflydelse gældende. Det har vi først og fremmest forsøgt at gøre gennem storkredsbestyrelsen, og i enkelte tilfælde har vi også gjort det meget offentligt.

Et eksempel som vakte en vis opsigt, var da vi som vælgerforening undsagde regeringens planer om at ville tillade overvågning af danskere i udlandet uden om domstolene. Ikke alle er enige i at baglandet skal spille en selvstændig politisk rolle på den måde, men det var da godt at se at folketingsgruppen endte med at være enige med os. Uanset hvilken rolle vores egen udmelding så end spillede i regeringens kovending.

En forening skal også køre

Ud over at gå rundt og politisere er det også ledelsens job at sørge for at økonomien, medlemsbetjeningen og kommunikationen hænger sammen. Det har således krævet en hel del energi at få styr på en foreningsøkonomi som havde sine udfordringer.

Blandt de vigtigste tiltag har været at forhandle en økonomiaftale mellem storkredsforeningen og Frederiksberg Kommuneforening – med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2014 – og en aftale med regionsforeningen og de andre storkredse i regionen om afviklingen af en gældspost som var bygget op via en helt uholdbar model for pengestrømmene mellem de forskellige foreningsled. Tak til alle de involverede for at have vist velvilje i forhandlingerne!

En anden stor – og for de fleste usynlig – opgave har været at få vores IT til at fungere, ikke mindst efter at foreningens website var blevet kapret af hackere, og landsforbundet på samme tid udrullede et helt nyt medlemssystem. Desværre har samme medlemssystem ikke været målrettet landets klart største vælgerforening, så vi har måttet bygge vores egne systemer ovenpå med frivillig arbejdskraft. Vi skylder en overordentlig stor tak til vores IT-gruppe for det arbejde som de ikke har fået andet end et par stykker kage for! I særdeleshed skal vi takke Jacob Avlund, Bertel Torp og Christian Heyn for deres diskrete indsats i mørket bag skærmene.

Foreningsstruktur – og bydele

Et andet stykke arbejde som har kørt parallelt med forberedelserne til folketingsvalget, har været arbejde med foreningens struktur – og ikke mindst Københavns inddeling i bydelsforeninger. Den struktur er forkætret og evigt omdiskuteret, og så snart folketingsvalget er overstået, vil vi for alvor tage fat på at give den et gennemsyn.

I løbet af det seneste år har vi nogle gange været vidne til hvor svært det kan være at drive en bydelsforening. Regnskaber, bankkontakt, NemID, fornuftig overdragelse af væsentlige dokumenter og lignende. Det har nogle steder været svært at finde en formand, og der er stadig ikke fundet en lokalformand i Indre By.

Det åbner for en masse spørgsmål: Har vi organiseret os på den bedst mulige måde? Er vores forening opbygget, så man som frivillig har lyst til – og mod på – at engagere sig? Ved man hvor man skal gå hen? Sekretariatet er en stor udgiftspost for foreningen – bruger vi det godt nok?

Vi regner med at nedsætte en arbejdsgruppe der kan undersøge hvor skoen trykker i vores organisation, og som kan foreslå løsninger på hvordan vi får den til at passe. Interesserede må gerne kontakte sekretariatet allerede nu! Både hvis man har lyst til at være tovholder på projektet, og hvis man bare gerne vil være med i arbejdsgruppen.

Projektet er vigtigt for vores forenings fremtid: Vi skal ud og have snakket med de relevante mennesker i alle vælgerforeningens hjørner om hvad de møder af problemer, og hvad de møder af gode ting. Og det skal munde ud i nogle forslag til forbedringer som vi kan tage stilling til når vi mødes til årsmødet næste år – forhåbentlig med frisk energi efter et veloverstået folketingsvalg og med en forening som har genfundet sig selv som en forening der først og fremmest befordrer politisk engagement!

Hav et godt videre årsmøde – og hav et godt kommende foreningsår!

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.