Ny jernbanebro – æstetisk vartegn eller hånligt kortsigtet?

Af Sanne Fejfer Olsen, medlem af Valby lokaludvalg for Radikale Venstre

Fra 2016 går Banedanmark i gang med at etablere en niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby. Det betyder, at togene kan krydse hinanden på forskellige niveauer, således skal togene ikke standse for hinanden. Der er 3 forslag til niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby – en tunnel, en bro og en bro med spunsvæg. Desuden er der spørgsmålet om hvad der skal ske langs Grønttovet, som er industri nu, men skal udvikles til boliger.

Øresundsbanen med godstog og Sverigestrafikken skal føres over København-Ringsted banen som er ved at blive anlagt. Den nye jernbanebro anlægges lige øst for Vigerslev Allé. Station og skinnerne vil på sit højeste være 8 m over grundplan. De berørte parter er kolonihaveforeningerne vest for Vigerslev Allé station, boliger, skoler og erhverv på Høffdingsvej samt Grønttorvet.

Behov for bidrag til diskussion i Valby Lokaludvalg på tirsdag.
På tirsdag d. 11. november indsender vi igen høringssvar, da 2. høringsfrist er d. 19/11. Hvis der er kommentarer til projektet, idéer eller lign. vil det være interessant for mig at have det med til mødet på tirsdag. Høringsprocessen har været i gang af to omgange. I juni indsendte vi (Valby Lokaludvalg, red.) dette høringssvar som er godkendt af alle i udvalget. Svaret prioriterer hensyn til både støj og æstetik.

Midlertidige gener for metrobyggeriets naboer trækker overskrifter, men ingen om de permanente gener for Vigerslev.

Påfaldende at midlertidige gener for beboerne omkring metrobyggeriet trækker overskrifter, men ingen bekymrer sig om permanente gener for borgerne i Vigerslev Sanne Fejfer Olsen

Påfaldende at midlertidige gener for beboerne omkring metrobyggeriet trækker overskrifter, men ingen bekymrer sig om permanente gener for borgerne i Vigerslev. Boligområde omkring Marmorkirken igen og igen kan bremse et byggeri – hvor generne alt andet lige er relativt kortvarige i forhold til, at generne ved banebyggerierne i Vigerslev er livslange, i og med at beboerne – også efter at projekterne er færdige – skal leve med klodsede visuelt uskønne jernbanebroer for evigt.

Hvorfor ikke en arkitektkonkurrence for Vigerslev?

Borgerne i Vigerslev er blevet delt af diverse jernbanestrækninger. Med Ringstedbanen forsvandt boldbanerne i et kvarter, der er har brug for sport, der kan aktivere de unge. Nu kommer der en fysisk meget synlig bro. Udskriv dog en arkitektkonkurrence, gør den nye høje jernbanebro til et vartegn for Valby og tag ansvar for at Vigerslev løftes

Beskrivelse af anlægsarbejde og konsekvenserne for forslagene
Der foreligger et omfattende skriftligt materiale, der beskriver anlægsarbejdet og konsekvenser ved de 3 forslag til niveaufri udfletning i Vigerslev, Valby – en tunnel, en bro og en bro med spunsvæg:

Tunnelen er ikke interessant, den er lange dyrere (ca. 1 milliard kr.), den tager meget længere tid at etablere og konsekvenserne ved anlægsarbejdet for miljøet, dyrelivet, nedrivning af ca. 50 kolonihavehuse, etc. er langt større end de fordele, der måtte være ved en jernbanebro.

Støj er en anke i forhold til broløsningen (der koster kr. 350 mill. kr.) – men målinger godtgør, at støjen ikke øges væsentlig, da både støjværn og nye bremser på togene reducerer disse gener. Borgerne i Vigerslev er vant til tog-trafikken i området. S-togets linje ”F” og godsbanen opdeler allerede nu området med bro over Vigerslev Allé.

To centrale spørgsmål med konsekvenser for kvarteret

Der er to spørgsmål i broprojektet, som har seriøse konsekvenser for borgere i Vigerslev og som kan løses fornuftigt med politisk vilje. Det drejer sig om valget af spunsvæg eller dæmning ved anlæg af banen, og hvilke krav man vil stille til banen langs Grønttorvet, dem man stiller som nabo til industri eller til boligområde.

Spunsvæg i stedet for dæmning vil med begrænset merudgift sikre kun få kolonihaver nedlægges.
På vestsiden af Vigerslev Allé vil anlægsarbejdet få konsekvenser for et større antal kolonihaver såfremt banen udføres som dæmning. En dæmning kræver et større arealbehov og det forventes at ca. 20 kolonihavehuse skal nedrives. Det er muligt, at reducere arealbehovet væsentlig, såfremt der etableres en spuns mellem banen og kolonihavehusene. Således vil ingen kolonihavehuse skulle nedrives. Merudgiften er på ca. 10-15 mio. kr.

Grønttorvet – industri i dag, men boliger i morgen.

Grønttorvet står for at lukke ned i 2015 og der skal udarbejdes en lokalplan for området. Denne er allerede i gang og målsætningen er at etablere et rekreativt boligområde, hvor der er plads til mindre erhverv, evt. en ny skole, m.m.

Banedanmark skal efter loven tage hensyn til allerede eksisterende byggeri og borgere. Dvs. hensyn i anlægsfasen men også, at borgere skærmes og skånes for støj og andet fra jernbanen, når projektet står færdigt. Men efter anlægsloven behøver man ikke tage hensyn til endnu ikke opført byggeri.

Banedanmark behøver derfor ikke indtænke støjhensyn eller æstetiske hensyn af broens udformning. Dette er frustrerende i og med, at Grønttorvets grund mister værdi. Broens højde på 8 meter er væsentlig og dominerende i landskabet.

Når der skal bygges boliger på det nye Grønttorv vil en 8m stor grå kolos af en jernbane og bro ikke fordre til et byggeri, der tiltrækker økonomisk stærke borgereSanne Fejfer Olsen

Når der skal bygges boliger på det nye Grønttorv vil en 8m stor grå kolos af en jernbane og bro ikke fordre til et byggeri, der tiltrækker økonomisk stærke borgere – tværtimod vil det blive socialt boligbyggeri og kun borgere på overførselsindkomster vil kunne presses til at bo op af banen. Jeg underkender ikke socialt boligbyggeri, men min anke er, at Vigerslev i forvejen er hårdt presset og den oprindelige tanke med Grønttorvet var, at der skulle skabes en balance af borgere i Vigerslev til glæde for alle.

Det vil naturligvis også give enten dårligere livskvalitet for de borgere som kommer til at bo opad en bane, som ikke er til beregnet hertil. Eller en senere merudgift for at tilpasse banen til at løbe langs et boligområde. Hvilket alt andet lige må være dyrere og mere tidskrævende end hvis det indtænkes i det oprindelige anlæg af banen.

Fremsynet er begrænset med denne løsning – ikke i forhold til at jernbanetrafikken skal fungere optimalt, der er det dejligt at se, at broen ventes færdig samtidig med Ringstedbanen – det er god planlægning ud i fremtiden. Men for borgerne i Vigerslev er det en væsentlig anke, hvis politikerne ikke tænker lidt ind i fremtiden og insisterer på broens æstetiske udformning skal løfte området og ikke som nu mase kvarteret yderligere.