Skriftlige kandidaturer til den 7. kreds

Opdateret: Søren Burcharth er valgt som kandidat i 7. kreds ved det ekstraordinære årsmøde 30.oktober.

Søren Burcharth og Karen Melchior stiller op som folketingskandidat i 7, kreds.

 

Søren Burcharth

Min vision for et bedre samfund

Min vision er et åbent, humanistisk og bæredygtigt samfund. Fuld af intelligent vækst og muligheder for mennesker. Hvor vi har tillid til hinanden og tro på fremtiden – og ikke dyrker frygten for fremtiden. Et samfund, som ikke er bange for at gå nye veje og kan se ud i verden. Og hvor vi har et ansvar for at bryde den sociale arv ved at løfte fra bunden. Så mennesker kan leve i frihed og være piloter i eget liv med et forpligtende ansvar for hinanden.

Med mine uddannelses-, sundheds- og erhvervspolitiske mærkesager vil jeg gerne som folketingskandidat for Brønshøjkredsen påvirke retningen for et bedre samfund. Et samfund med et internationalt perspektiv, respekt for den enkelte, en robust velfærdsfinansiering og en social samvittighed.

Mærkesager

• Mere lighed i sundhedspolitikken. Bl.a. med flere investeringer i sundhed til dem som har størst behov – og tilbud om patientguider til kronikere og andre patienter uden mange ressourcer eller netværk.

• Et stærkere socialt ansvar for de svageste unge. Vi skal gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive gennem flere praktikpladser og omprioritering af ressourcer til erhvervsuddannelser.

• Bedre rammer og muligheder for iværksætteri – også for nyuddannede og ledige. Vi skal gøre mere for at der over alt i uddannelsessystemet tænkes i entrepreneurskab og at bureaukratisk arbejdsmarkedslovgivning, myndighedsbøvl og kapitaltørke ikke dræber idéernes rugekasser.

• Vi skal blive bedre til at binde vidensinstitutioner, virksomheder og mennesker sammen for intelligent vækst, flere jobs og velfærd. Fx gennem teknologiudvikling i forhold til at løse de store samfundsudfordringer inden for klima, energi, transport, velfærdsteknologi, sundhed og indeklima. Her skal vi være bedre til at se på tværs af landegrænser og samtænke viden og løsninger inden for teknik, natur, sundhed, humaniora og samfund.

Organisering af kampagnearbejdet og inddragelse af bydelen

Min erfaring fra valgkampen til KR-valget, herunder mit eget kandidatur er, at et godt samarbejde med bydelens aktive er helt centralt. Jeg vil derfor engagere mig i at sætte følgende aktiviteter op til en organisering af min valgkamp:

• Satse på opbakning fra bydelens bestyrelse – evt. med hjælp til koordinering af valgkampsaktiviteter og udvikling af politik og budskaber

• Etablere en kampagnegruppe – med afsæt i de hjælpere blandt familie, netværk og venner, som jeg benyttede mig af ved min valgkamp til Regionsrådsvalget. Evt. organiseret sammen med bydelens aktive radikale.

• Kampagnegruppen forventes, at hænge plakater op, dele flyers ud – evt. hjælpe med udar- bejdelse af pressemateriale mm.

• Arbejde på at blive synlig ved de forskellige relevante valgarrangementer i bydelen, herunder fx torv- og gadearrangementer mm.

• Udvikle min facebook-politikerside – og andre sociale medier

• Prioritere ressourcer til lokal synlighed fx annoncer mm. Bl.a. for at aktivere det Vanløse-netværk i institutioner, skole og idrætsforeninger, som jeg har opbygget gennem 20 år med bopæl i Vanløse

• Deltage i det uddannelsesprogram som Hovedstadens radikale vælgerforening forventes at sætte op for Storkredsens FT-kandidater

• Prioritere at skyde egne midler og tid ind i valgkampen

Lidt mere om mig

Jeg har stærk passion for og er godt hjemme i alt hvad der handler om uddannelse, forskning kulturpolitik, teknologisk innovation, erhvervsudvikling og arbejdsmarked.

• Var ved KR-valget i 2013 kandidat til Regionsrådet – og fik her en god portion kampagneerfaring og ikke mindst et ganske pænt valgresultat.

• Har indtil for nylig repræsenteret RV i Vanløse Lokaludvalg – med en stærk passion for sikker cyklisme, trafikudvikling og kulturelt iværksætteri

• Er næstformand for RV-Vanløse-Brønshøj-Husum og medlem af storkredsbestyrelsen for RV- Hovedstaden, Valgudvalget samt suppleant til Landshovedbestyrelsen.

• Har igennem 20 år boet i Vanløse med Charlotte og vores to børn.

• Er 51 år og uddannet i statskundskab – og har professionelt arbejdet med ledelse, kommunikation, ressourcestyring, interessevaretagelse og innovation i ministerier, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og i faglig organisation. Og bl.a. fungeret som pressesekretær for to kulturministre, været DJØF-formand – og er i dag chef for et koncernstabssekretariat på DTU.

Karen Melchior

Karen Melchior_EP-plakat2014
Hvad er dine politiske mærkesager?

Et digitalt Danmark med beskyttelse af vores rettigheder og udnyttelse af mulighederne for reorganisering af vores økonomi og samfund.
Digitale rettigheder er vore dages frihedsrettigheder. Vi skal udnytte de muligheder, som digitalisering og internettet giver for åbenhed, innovation og vækst. Retten til et privatliv er en grundlæggende rettighed, som skal beskyttes. Fordi masseovervågning er muligt betyder det ikke, at det skal accepteres. Der skal være bedre kontrol med efterretningstjenesterne og deres samarbejde med andre landes efterretningstjenester. Fordi vi skal investere i fremtiden, ikke i fortiden skal vi i front på forskning, udvikling og forretningsmuligheder. Internetøkonomiens enorme potentiale skal udnyttes. Det giver mulighed for at bruge, dele og forbruge på nye måder. Deleøkonomien giver mulighed for nytænkning og mindre ressourceforbrug. Men også risiko for skattesvig, manglende moms, urimelige arbejdsforhold, og usikre forbrugerrettigheder . Derfor skal vi sørge for at regulere på en måde, der tager hensyn til den nye verden vi lever i.

Ligestilling og lige rettigheder for alle.
Vi skal nyde lige rettigheder uanset hvilket køn vi har eller hvem vi elsker. Vi gør forsat forskel på mænd og kvinder, både privat og i arbejdssituationer. Men der er mange måder at være person, mand, kvinde eller familie på. De andre valg end flertallets skal være mulige og accepterede. Vi skal sørge for at lovgivning og støtte skal indrettes for at sikre lige muligheder. Et eksempel er øremærket barsel hvor vi skal sikre ligestilling. Barsel handler ikke kun om familiepolitik. Mere lige fordeling af barsel mellem forældrene er godt for alle. Det er vigtigere end lidt færre fridage til os alle eller mindre barsel til mødrene. Debatten om “danskhed” som kommer op igen og igen gør ondt. Hvor går grænsen? Hvor ens skal vi være? Der skal stilles lige krav til os alle. Vi skal holde øje med kriminalitet, sociale problemer og social tvang, men det er ikke hudfarve, etnicitet eller religion, som er afgørende for det. Hvis vi bilder os selv ind, at sådan gør “muslimer”, “pakistanere”, “somaliere” eller “jøder” så – udover diskriminationen og uretfærdigheden – gør vi os selv blinde for de reelle problemer istedet for at tackle dem.

Danmark er en del af verden og mere end nogensinde hører vi til i Europa.
Vejen til en bæredygtig og sikrere verden går gennem EU. Den regulering, som besluttes ”nede i EU”, har Folketinget været med til at beslutte gennem regeringen. Derfor er det vigtigt at have styr på hvad regeringen får mandat til. Mange af de udfordringer, som vi står overfor i dag, kan kun reelt løses på europæisk niveau. Flygtninge som drukner i Middelhavet eller som smugles til Danmark på vej til Sverige. Dem hjælper vi gennem et ansvarligt EU, hvor vi solidarisk finder en fælles løsning. Transportpolitik, hvis vi vil have bæredygtig grøn transport skal vi stille krav til investeringer og til reel konkurrence. Flytransport kan ikke gøres tilstrækkelig grøn til være et langvarigt bud på europæisk transport. Derfor skal vi bevare internationale togforbindelser, og tænke udover vores egne grænser. En energipolitik med det nødvendige skift til vedvarende energi kræver samarbejde og forbindelser på tværs af Europa. Hvis vi skal frigøre os fra russisk gas, skal vi i Europa skabe et alternativ. Det kan vi ikke alene.

Hvordan vil du organisere dit kampagnearbejde, og hvilke ressourcer vil du trække på?

Jeg har erfaring på godt og ondt med at køre en kampagne både med hensyn til frivillige, medier og valgarrangementer. Det vigtige er mødet mellem kandidaten og den enkelte vælger. Jeg vil fortsætte med digitiale medier, hvor jeg i EP-valgkampen havde succes med at være tilstede. Det kræver et engagement, som er større end bare at lave et enkelt opslag på Facebook, og en hjemmeside som et visitkort. Man kan målrette bedre, men komme i dialog med folk på samme måde som på gaden eller i døren. Desuden har folk bedre tid og man kommer tættere på. Det fysiske er stadig vigtigt. Jeg kan se, at plakater også virker. Derfor vil jeg gøre en særlig indsats med plakater i kredsen. Desuden kan jeg lide at komme ud og tale med folk og vil derfor gerne være fysisk tilstede. Jeg kørte de 2 sidste dage rundt på ladcykel med de sidste plakater og flyers. Denne gang vil jeg gerne komme mere ud og ringe på dørklokker og lave nogle mere lokale arrangementer evt. hjemme hos folk. Særligt inden de 3 sidste uger. Valgkampen er allerede startet.

Jeg vil kunne trække på mange af de personer, som hjalp under min EP-kampagne i foråret. En effektiv kampagne kræver en kampagneleder og -gruppe på 5-10 personer, men ikke 50-100. Tilgengæld har jeg fået mere respekt for nødvendigheden af en kampagneleder og af at have indkaldt den lidt større gruppe til at hænge plakater op og dele flyers ud. Endelig har jeg selv stadig mod, energi og ressourcer til endnu en valgkamp. Jeg har ikke fået nok endnu.

Hvordan vil du inddrage bydelen i din valgkamp

København forandres og vokser, det forandrer også Brønshøjkredsen. Nye folk flytter til både indefra centrum og udefra af ressourcestærke par eller børnefamilier til villaerne og socialt udsatte, hvor brokvarternes lejligheder er blevet for dyre. Brønshøj er hele København i et med muligheder og problemer. Vi skal tænke nyt og vi må tænke det ikke nytter. Det handler om at være tilstede og møde folk.

Jeg har erfaring med at bo både på Nørrebro og Vesterbro. Jeg er vant til at bevæge mig i forskellige dele og lag af byen. Jeg sætter mig gerne ned på bænken og taler politik sammen med fyrene med ølflasken eller kvinderne med tørklæde, der venter på bussen. Jeg har boet i Marseille, som har store integrations- og kriminalitetsproblemer, hvor jeg arbejdede i kommunens arbejdsformidling og sociale tjenester. Jeg mener, at kampagnen skal være helt lokal og konkret ift. de problemer vi har og som folk møder.

Brønshøjkredsen ligger lidt afskåret fra resten af byen på grund af geografi og transportforbindelser. Derfor er det vigtigt at sikre, at kampagnen foregår i Brønshøj. Det vil være med til at skabe flere aktiviteter for mulige Radikale aktive i området. Det er vigtigt at få brugt valgkampen til at aktivere flere. De lokale samlingspunkter og emner, skal bruges som afsæt til en kampagne, der er lokal forankret med nationalt udsyn.

Jeg vil forsat bo på Vesterbro, men mit Radikale fokus kommer til at flytte til Brønshøj, Husum og Vanløse, hvis I vælger mig som jeres kandidat. Jeg håber jeg vil få mulighed for at deltage i jeres bestyrelsesmøder, ligesom jeg vil følge med i hvad der sker i lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Vanløse.