Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Brug et minut på at genopfriske reglerne før du begynder at kravle i lygtepælene.

Valgplakater må hænges op fra den fjerde lørdag (3. maj 2014) før valgdagen fra døgnets begyndelse. Plakater og strips skal være taget ned igen senest 8 dage efter valget (3. juni 2014).

Valgplakater må ophænges på master til vejbelysningen, vejtræer, hegn, master til brug for elforsyning samt indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater. (vejloven)

Valgplakater skal ophænges forsvarligt og på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden. (vejloven)

Valgplakater må ikke ophænges:

  • På motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg.
  • I midterrabatter på veje, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.
  • I midterrabatter på strækninger, hvor hastigheden midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder.
  • På samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.
  • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lign.
  • Nærmere end 0,5 m fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra nærmeste kant af valgplakaten.
  • Lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten.
  • Højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten.
  • På en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

En ophængt valgplakat skal være forsynet med navn, adresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person, der har iværksat valgplakatophængningen.

Læs mere i Bekendtgørelse af Lov om offentlige veje