Nyt fra Rådhuset

Den radikale gruppe på Københavns Rådhus er kommet godt fra start. Efter de første 2 måneder kan vi konstatere, at de radikale BR-medlemmer er med til at sætte dagsordenen i samtlige udvalg, og i BR-salen viser vi ansvarlighed ved hele tiden at gå efter bolden og ikke blot stemme med ”rød eller blå stue”.

Mandag den 24. februar var BR-gruppen værter ved et kickoff arrangement på Rådhuset. Denne dag blev der nedsat en række radikale baggrundsgrupper på de forskellige politiske områder. De ca. 50 fremmødte radikale fordelte sig således på hver 1 eller flere baggrundsgrupper.

Baggrundsgrupperne vil fungere som en slags rådgiverorgan for de 7 radikale BR-medlemmer, som således kan trække på den store kapital af ekspertviden, som findes i det radikale bagland. Og hvis der skulle være en enkelt, som ikke kunne deltage i mødet den 24. februar, men alligevel gerne vil bidrage til en baggrundsgruppe, kan henvendelse ske til undertegnede eller de enkelte gruppemedlemmer.

Et andet tiltag, som BR-gruppen sætter i gang er politiske saloner. Det er enkeltstående aftenmøder om kommunalpolitiske emner, hvor der debatteres og udvikles politik. På hovedstadens hjemmeside vil der komme informationer om tid, sted og emner for disse politiske saloner.

En af de vigtigste ting i det kommunale årshjul er det kommunale budget. Det er her, der politisk prioriteres mellem de forskellige tiltag og aktiviteter. Næste budget bliver budgettet for 2015, som efter planen vil blive vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2014.

Derfor planlægger BR-gruppen at indkalde interesserede radikale medlemmer til et budgetseminar lige efter sommerferien. Her vil vi forsøge at skabe et prioriteringsspil, der er så realistisk som muligt, og hvor det handler mere om politiske holdninger end om økonomiske størrelser. Nærmere information kommer inden sommerferien.

En sidste aktivitet, BR-gruppen har i støbeskeen er at få en tættere kontakt til de radikale medlemmer af lokaludvalgene. I samtlige bydele findes bredt sammensatte lokaludvalg, som alle har radikale medlemmer. Når Borgerrepræsentationen i 2014 skal vedtage en ny kommuneplan, finder vi det naturligt at drøfte denne med de radikale medlemmer af lokaludvalgene, som jo kender hjørnerne af vores by bedre end vi i BR-gruppen gør. Herudover dukker der hele tiden sager op i udvalgene, som handler om aktiviteter eller områder af byen, hvor det vil være naturligt at have en tæt kontakt til vores medlemmer af lokaludvalgene.

Vi regner med at det første møde mellem BR-gruppen og lokaludvalgene vil komme inden sommerferien, og at vi derefter vil mødes med jævne mellemrum.

BR-gruppen satser endelig på at være tilstede på alle HB-møder, og orientere HB om aktuelle emner fra Rådhuset, ligesom vi naturligvis er til rådighed for spørgsmål, kommentarer og gode ideer.

På gruppens vegne

Henrik Nord
gruppeformand

Henrik_nord@br.kk.dk